MERITUM 4 (71) 202345

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

KIEDY TECHNOLOGIA WCHODZI POMIĘDZY REGAŁY: OPOWIEŚĆ O CHROMEBOOKACH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

bibliotece uczniowie mają unikalną możliwość nie tylko projektowania modeli 3D, ale również ich dru- kowania na drukarce 3D. Modelowanie 3D to proces tworzenia trójwy- miarowych obiektów przy użyciu specjalistycz- nego oprogramowania. Podczas zajęć z nowo- czesnych technologii, które prowadzę, uczniowie mogą poznać podstawy tej fascynującej dziedziny. Odkrywają wtedy, jak za pomocą kilku kliknięć i pociągnięć myszą można stworzyć obiekty, które wcześniej istniały tylko w ich wyobraźni. Współczesna edukacja stawia na praktykę. Mo- delowanie 3D jest znakomitym narzędziem do nauki przez doświadczanie. Uczniowie mogą na przykład projektować części do robotów, które następnie składają podczas zajęć robotyki. Albo tworzyć modele budynków czy innych struktur, które potem analizują pod kątem wytrzymałości czy funkcjonalności. Jednak prawdziwa magia modelowania 3D zaczyna się, gdy uczniowie mogą przenieść swoje wirtualne projekty do rzeczywistości. Dzięki dru- karce 3D dostępnej w naszej bibliotece młodzi pro- jektanci mogą podziwiać swoje twory w realnym

świecie. To niesamowite doświadczenie, które daje im satysfakcję i poczucie sukcesu. Ponadto fizyczne modele często stają się przedmiotem dalszych eks- perymentów i modyfikacji, co dodatkowo rozwija umiejętności praktyczne uczniów. Modelowanie 3D świetnie integruje się z innymi narzędziami dostępnymi w bibliotece. Przykładowo, uczniowie mogą korzystać z Chromebooków do projektowania, a następnie przenosić swoje pro- jekty bezpośrednio do drukarki 3D. Co więcej, dzięki narzędziom takim jak 3D Playground od Skriware, Tinkercad czy Minecraft Education mogą oni rów- nież eksperymentować z trójwymiarowymi struktu- rami w środowisku wirtualnym, a potem przenieść je do świata fizycznego. Modelowanie 3D wzbogaca edukacyjną ofertę mojej biblioteki szkolnej, oferując uczniom możli- wość nauki przez praktykę oraz rozwijania umie- jętności przyszłości. Od kreowania wirtualnych modeli, poprzez ich analizę, aż po realizację za pomocą druku 3D – uczniowie mają okazję przejść całą drogę od pomysłu do jego finalizacji. W taki sposób uczą się kreatywnego myślenia, planowania i realizacji projektów – umiejętności niezbędnych w dzisiejszym świecie.

Rysunek 2. Modelowanie 3D na Chromebooku

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker