MERITUM 4 (71) 2023

46

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

AGNIESZKA HALICKA

MINECRAFT EDUCATION – WIRTUALNY ŚWIAT PEŁEN MOŻLIWOŚCI

Minecraft, popularna gra blokowego świata, stała się fenomenem globalnym, przyciągając graczy w różnym wieku. Jednak jej edukacyjna wersja, Minecraft Education, to coś więcej niż tylko roz- rywka. Dzięki niej uczniowie mają możliwość wcie- lenia się w inżynierów, architektów, programistów, a nawet badaczy historii, eksplorując i tworząc wir- tualne środowiska. W naszej nowoczesnej biblio- tece szkolnej korzystanie z Minecraft Education stało się jednym z ulubionych zajęć uczniów, łącząc edukację z zabawą w sposób rewolucyjny. Warto wspomnieć, że w tym roku szkolnym uczniowie już od czwartej klasy mają możliwość całkowicie bezpłatnego korzystania z Minecraft Education dzięki współpracy, którą z firmą Microsoft podjęło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dodatkowo można wziąć udział w inicjatywie „Buduj z Minecraft Education”, czyli „Szkoła ucząca z Minecraft Edu- cation”, dzięki której uczniowie i nauczyciele otrzy- mują bezpłatny dostęp do gotowych lekcji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://tiny.pl/cpv64 Kluczowym aspektem Minecraft Education jest nauka poprzez doświadczanie. Uczniowie budują struktury, tworzą własne scenariusze i rozwiązują problemy w sposób interaktywny. Przykładowo, mogą oni odtwarzać historyczne miejsca, takie jak starożytne piramidy czy średniowieczne zamki, ucząc się przy tym o ich historii i architekturze. Dzięki temu proces nauki staje się bardziej angażu- jący i zapadający w pamięć. Jednym z zadań, które realizowaliśmy na naszych zajęciach, było projekto- wanie wymarzonych domów uczniów. Inspiracją do zajęć była książka „D.O.M.E.K.” autorstwa Aleksandry i Daniela Mizielińskich.

Rysunek 3. Budowanie domów marzeń z Minecraft Education

Minecraft Education oferuje także wspaniałe na- rzędzie do nauki programowania. Uczniowie mogą korzystać z bloków kodowania, by tworzyć pro- ste programy sterujące zachowaniem postaci czy obiektów w grze. W ten sposób zdobywają podsta- wowe umiejętności w zakresie logicznego myślenia i programowania, które są kluczowe w dzisiejszym cyfrowym świecie. Jednym z największych atutów gry jest moż- liwość współpracy. Uczniowie mogą pracować w zespołach, projektując i budując skompliko- wane struktury czy rozwiązując zadania. Uczy to pracy zespołowej, komunikacji i negocjacji, a także umiejętności przywódczych. Wiele pro- jektów w naszej bibliotece opiera się na grupowej współpracy w Minecraft Education, co przyczynia się do budowania silnych więzi między uczniami. Uczniowie m.in. wspaniale wspominają zajęcia

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker