MERITUM 4 (71) 2023

48

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

AGNIESZKA HALICKA

ŚWIAT SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W ZASIĘGU CHROMEBOOKA

Wakelet, która odgrywa kluczową rolę w nowo- czesnej bibliotece szkolnej.

Wakelet jest nie tylko narzędziem do zbierania zasobów, ale przede wszystkim platformą, która pozwala uczniom na tworzenie własnych, indy- widualnych kolekcji cyfrowych. Dzięki możliwo- ści tworzenia kolekcji uczniowie mogą groma- dzić materiały, które odnajdują w sieci – artykuły, filmy, obrazy czy linki do stron internetowych. Te cyfrowe kolekcje stają się nieocenionym narzę- dziem podczas przygotowywania prezentacji czy projektów grupowych. Co więcej, Wakelet służy także jako platforma do tworzenia uczniowskich portfolio, gdzie mogą oni prezentować swoje osiąg- nięcia, prace i projekty, co jest niezwykle ważne zarówno z perspektywy edukacyjnej, jak i prywatnej, a także – w przyszłości – zawodowej. Zaawansowane wykorzystanie Wakeleta w na- szej bibliotece szkolnej jest również widoczne w uczestnictwie uczniów w programie „Młodzieżo- wy Ambasador Wakeleta”. Jest to ogólnoświatowy program edukacyjny, który nie tylko promuje aktyw- ne korzystanie z platformy, ale przede wszystkim stawia na rozwój kompetencji 4K. W ramach tego programu uczniowie uczą się, jak efektywnie ko- rzystać z Wakeleta w kontekście edukacyjnym, ale również rozwijają swoje umiejętności w zakresie kreatywności, komunikacji, kooperacji oraz krytycz- nego myślenia. Więcej o programie dla uczniów można przeczytać na stronie https://tiny.pl/c883q Wakelet w naszej bibliotece szkolnej stał się narzędziem, które nie tylko ułatwia pracę z zaso- bami cyfrowymi, ale również przyczynia się do rozwijania umiejętności niezbędnych w XXI wieku. Dzięki Wakeletowi uczniowie są lepiej przygotowani do wyzwań przyszłości, uczą się selekcji informacji, pracy w zespole oraz prezentacji własnych osiąg- nięć w profesjonalny sposób. Jako nauczycielka bibliotekarka jestem przekonana, że włączanie takich narzędzi do procesu edukacyjnego przynosi nieocenione korzyści dla uczniów i stanowi ważny krok w kierunku nowoczesnej edukacji.

Dzięki swobodnemu dostępowi do internetu oraz aplikacji ze sklepu Play uczniowie mają na Chrome- bookach bardzo dobry dostęp do narzędzi opar- tych o sztuczną inteligencję. Ostatnio podczas zajęć coraz chętniej sięgamy po takie rozwiązania, ucząc się przy okazji odpowiedzialnego i etycznego z nich korzystania. Uczniowie poznają zasady pisania skutecznych promptów dla ChatuGPT i Barda, generują dostoso- wane do ich potrzeb grafiki w Canvie oraz uczą się, jak działa sztuczna inteligencja, poznając kolejne Eksperymenty Google.

WNIOSKI NA TEMAT WPROWADZENIA CHROMEBOOKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Warto dodać, że wprowadzenie Chromebooków do biblioteki szkolnej nie było jedynie próbą „dotrzy- mania kroku” technologicznemu postępowi, ale przede wszystkim świadomą decyzją o inwestycji w przyszłość uczniów. Dzięki lekkiej i poręcznej konstrukcji, długo trzy- mającej baterii oraz szybkim czasom uruchamiania Chromebooki stały się idealnym narzędziem dla uczniów. Często widzę, jak uczniowie z łatwością przemieszczają się z jednego miejsca w bibliotece do drugiego, korzystając z urządzenia, by w ciągu chwili znaleźć potrzebne informacje, stworzyć prezentację czy po prostu podzielić się pomysłami z kolegami. Współpraca stała się kluczowa w nowoczesnej edukacji, a Chromebooki, dzięki swojej integracji z chmurą i aplikacjami Google, znakomicie wspie- rają ten proces. Uczniowie nie muszą martwić się o przenoszenie plików czy kompatybilność opro- gramowania. Wszystko, czego potrzebują, jest w jednym miejscu, dostępnym w dowolnej loka- lizacji i czasie.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker