MERITUM 4 (71) 2023

50

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

Laptop na lekcjach przyrody ANNA GRZYBOWSKA ∞ MAŁGORZATA WITECKA Nauczyciele konsultanci Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

W tym roku szkolnym czwartoklasiści otrzymali laptopy w ramach programu „Laptop dla 4-klasi- sty”. Program ten otwiera nowe możliwości współ- pracy między uczniami oraz między nauczycielem i uczniami. W tym artykule chcemy przedstawić nasze pomysły na kreatywne wykorzystanie sprzętu, z którego dzieci mogą korzystać w domu, a być może też w szkole. W szkole dość powszechnie wykorzystujemy narzędzia TIK w czasie lekcji. Naszym zadaniem jest teraz nauczenie uczniów, jak mogą wykorzystywać

je również w domu. Platformy edukacyjne otwie- rają możliwość pracy w chmurze, zakładanie przez nauczyciela klas w chmurze, zbieranie materiałów wzbogacających lekcje w szkole i przygotowywa- nie dla uczniów materiałów do ćwiczeń, kart pracy, instrukcji przeprowadzania doświadczeń. To tylko przykładowe rozwiązania. Dlaczego zakładanie wirtualnych klas jest dobre? Przecież uczniowie mogą sami tworzyć swoje konta i przesyłać prace nauczycielowi. Klasa w chmurze omija konieczność odsyłania prac, bo nauczy-

ciel wirtualnej klasy ma stały do- stęp do przestrzeni swoich uczniów w chmurze. Śledzi na bieżąco ak- tywność, może ich wspierać, służyć pomocą, dać im informację zwrotną co do postępu prac czy też ocenić. Jednym z miejsc w sieci, gdzie nauczyciel może tworzyć swoje klasy, jest Zintegrowana Platforma Eduka- cyjna (ZPE)1 – biblioteka zasobów edukacyjnych dla wszystkich pozio- mów nauczania. Są tam scenariusze lekcji, zdjęcia i filmy oraz animacje, które mogą wspierać pracę zarówno na lekcji, jak i w domu.

1

Zintegrowana Platforma Edukacyjna,

https://zpe.gov.pl

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker