MERITUM 4 (71) 2023

52

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

ANNA GRZYBOWSKA ∞ MAŁGORZATA WITECKA

Pracując z młodszymi uczniami, można wykorzystywać wiele zasobów przeznaczonych dla uczniów starszych. Świetnym przykładem jest wirtualny mikroskop, opisany jako zasób dla III etapu edukacyjnego, a z powodzeniem można z niego korzystać na lekcjach przyrody i biologii w szkole podstawowej.

Mikroskop pozwala oglądać prepa- raty w różnym powiększeniu, przesuwać próbkę, co daje wrażenie pracy przy mi- kroskopie. Próbki są doskonałej jakości. Panel ucznia jest nie tylko miejscem pracy z materiałami udostępnionymi przez nauczyciela, ale daje też prze- strzeń dla rozwoju kreatywności dzie- cka, samorozwoju i samodzielnego rozwijania zainteresowania przedmio- tem. Uczeń może tworzyć swoją teczkę z dostępnymi na ZPE materiałami, jak również może przygotowywać własne notatki, opisy doświadczeń i załączać zdjęcia dokumentujące pracę badawczą, tworzyć swoje grupy i udostępniać pracę tych grup nauczycielowi. Komunikator dostępny na platformie to proste w obsłudze narzędzie, które nie tylko umożliwia komunikowanie się

Rysunek 3. ZPE – wirtualny mikroskop

zarówno uczniom, jak i nauczycielom, ale też ułatwia pracę i naukę na platformie, pozwalając na przesyłanie załącz- ników do wiadomości, takich jak: pliki audio, fil- my, linki.

Rysunek 4. ZPE – panel ucznia

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker