MERITUM 4 (71) 202353

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

LAPTOP NA LEKCJACH PRZYRODY

Innym przykładem platformy mogącej być miej- scem współpracy jest Canva2. Narzędzie to umożli- wia tworzenie wirtualnych klas, pracę grupową nad projektem, wymianę pomysłów i wsparcie ucznia przez nauczyciela. Canva jako portal do tworzenia plakatów, gazetek, prezentacji (również animowa- nych) jest bardzo lubianą przestrzenią i w naukach przyrodniczych posługujących się obrazem można ją także z powodzeniem wykorzystać.

Przyroda to również spotkanie z mapą. Rozwój map cyfrowych w ostatnich latach spowodował, że w pracy z uczniami nauczyciel może wybierać spośród wielu portali mapowych. Bardzo dobre podkłady topograficzne są dostępne w serwisach Mapy.cz3 oraz Locus Map Web4. Oba portale mają również swoje odpowiedniki w postaci aplikacji na urządzenia mobilne, co pozwala na kontynu- owanie pracy rozpoczętej w szkole w czasie zajęć terenowych.

Rysunek 5. Widok mapy w serwisie Locus Map Web

Rysunek 6. Widok serwisu Mapy.cz

3

Serwis Mapy.cz, https://pl.mapy.cz

2 Canva, https://www.canva.com/pl_pl

4 Locus Map, https://www.locusmap.app

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker