MERITUM 4 (71) 202355

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

LAPTOP NA LEKCJACH PRZYRODY

Rysunek 9. Geoportal – panel porównawczy

Ciekawą opcją w Geoportalu jest możliwość po- równania zdjęć satelitarnych danego obszaru z różnych lat. Taka analiza zmian zachodzących w przestrzeni geograficznej wspiera naukę o zmia- nach, jakie odbywają się w najbliższym otoczeniu ucznia. Ten temat jest również realizowany na lek- cjach przyrody, ale można do niego wrócić także w późniejszych latach nauki. Oprócz wymienionych narzędzi nie zapomi- najmy o tych, które zostały w większości szkół po pandemii. Nasi czwartoklasiści to uczniowie, którzy byli wtedy w pierwszej klasie i mają już zało- żone konta na platformach wdrożonych w szkole. Mogą to być narzędzia Microsoft 365 lub Google Classroom. Za tymi platformami kryje się szereg programów, które umożliwiają współpracę uczniów, a także pozaszkolny kontakt nauczycieli z uczniami. Nauczyciele wciąż mogą wykorzystywać zespoły

Microsoft Teams do przekazywania uczniom infor- macji, materiałów do pracy czy zadań. Uczniowie mogą ze sobą współpracować, tworząc wspólne projekty na OneNote czy gromadząc dane we wspólnej przestrzeni Dysku Google. Mogą nam również w ten sposób przesyłać rezultaty swoich projektów. Program „Laptop dla 4-klasisty” może być kolej- ną szansą (po pandemii Covid-19) na zmianę podej- ścia do procesu nauczania-uczenia się w polskich szkołach. Mamy teraz okazję pokazać uczniom, że narzędzia, które my, nauczyciele, znamy i z których korzystamy, są dostępne również dla nich. To że każdy z nich ma teraz komputer w domu, jest dla nas okazją do uświadomienia im, że komputer moż- na wykorzystywać do efektywnej nauki, rozwijania swoich zainteresowań czy też pracy w grupie. ∞

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker