MERITUM 4 (71) 2023

56

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

Edukacja medialna i myślenie krytyczne wyzwaniem współczesnego nauczania TIK

RENATA SIDORUK-SOŁODUCHA Nauczyciel konsultant Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Krytyczne myślenie, czyli racjonalny sposób podejścia do rzeczywistości, to kompetencja. Z wielu badań wynika, że nie jest ono wrodzone, lecz należy się go nauczyć. dr hab. Tomasz Grzyb

Zachłysnęliśmy się technologią, a ona nie jest ce- lem, ale środkiem do sukcesu. Technologia jest częścią społeczeństwa, jest przez ludzi wykorzy- stywana i ma na nich ogromny wpływ. Środowi- sko cyfrowe powinno być środowiskiem ciekawym, ale i bezpiecznym, przepełnionym krytycznym podejściem do technologii. Edukacja medialna to nie tylko wykorzystywanie narzędzi TIK, ale świa- dome spojrzenie na zagrożenia i korzyści płynące z technologii. Autorefleksja jest tu niezwykle waż- na – dlaczego korzystamy z technologii? Bo praca, nauka, dobrostan... MOOC Camp: English for Media Literacy for Educators Alumni Summer Summit, organizowany przez Ambasadę USA w Warszawie, WCIES i Regio- nalne Biuro Języka Angielskiego w Tallinie w dniach 03-07.07.2023, pokazał wiele ciekawych możliwo- ści bezpiecznej edukacji medialnej.

Podczas 5-dniowego szkolenia nauczyciele z Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski uczyli się identyfikować fałszywe wiadomości rozpowszechniane z różnych źródeł. Było to możliwe dzięki warsztatowi z przed- stawicielką DEMAGOGA, pierwszą polską organi- zacją factcheckingową, która od 2014 weryfikuje wypowiedzi, walczy z fake newsami i dezinformacją.

Poniżej przykłady narzędzi do weryfikowania faktów:

a. TinEye 1 daje możliwość m.in. wykrywania oszustw i zapobiegania im, identyfikując prze- słane wcześniej obrazy, nawet jeśli zostały zmo- dyfikowane.

1

https://tineye.com

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker