MERITUM 4 (71) 2023

58

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

RENATA SIDORUK-SOŁODUCHA

Rysunek 3. Widok strony Grafiki Google

c. Grafika Google (Google Images) ³ pozwala m.in. na uzyskanie informacji o konkretnym obrazie, która pojawia się w panelu bocznym. Dodatkowym elementem szkolenia był panel dyskusyjny Edukacja medialna – największe wyzwa- nia „tu i teraz” z udziałem ekspertek i ekspertów . Moderatorem spotkania był Konrad Ciesiołkie- wicz, psycholog i politolog, prezes Fundacji Orange, zaś w panelu dyskusyjnym udział wzięli:

W dzisiejszej erze cyfrowej „pokolenie interne- towe” jest w większym stopniu przyzwyczajone do natychmiastowego zaspokajania potrzeb, dlatego też zagadnienia poruszane podczas otwartej debaty dotyczyły: • zaburzeń informacyjnych: dezinformacji, rady- kalizacji, cyberprzemocy, uzależnień behawio- ralnych, przeciążenia informacyjnego, • elementów, które są bodźcem do uruchomie- nia pozytywnych zmian: przepisy? technologia? kwestie społeczne?, • związku między umiejętnością korzystania z mediów a obywatelstwem cyfrowym, czyli wybranych kompetencji XXI wieku, takich jak: myślenie krytyczne, ocena i analiza informa- cji, bezpieczne wykorzystywanie technolo- gii cyfrowych do uczenia się, pracy i udziału w społeczeństwie. Uczestnicy MOOC Camp: English for Media Lite- racy tworzyli także plany szkoleń dla nauczycieli ze swojego kraju, obejmujące warsztaty umiejętnego korzystania z mediów, oparte na projektach z wyko- rzystaniem ciekawych narzędzi TIK.

• dr Anna Buchner – doktor nauk społecznych, socjolożka i antropolożka,

• Karolina Malczyk – dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, • Jacek Purski – założyciel i prezes Instytutu Bez- pieczeństwa Społecznego, dziennikarz, polito- log, działacz społeczny i edukator,

• Marcin Stanowski – anglista, trener, psycholog i lider nowych technologii w edukacji. 3

3 https://www.google.com/imghp?hl=PL

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker