MERITUM 4 (71) 2023

60

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

RENATA SIDORUK-SOŁODUCHA

• Pear Deck ⁷, czyli dodatek do dysku Google umożliwiający tworzenie interaktywnych prezentacji. Pozwala na aktywne włączenie uczniów do pracy nad prezentowanymi treściami, wstawianie do slajdów inter- aktywnych elementów takich jak: pytania otwarte, wielokrotnego wyboru, ankiety, sondaże.

Rysunek 7. Widok strony głównej aplikacji Pear Deck

Jednym 7 z efektów końcowych szkolenia była prezentacja multimedialna zatytułowana „Włącz krytyczne myślenie w edukacji medialnej”8 na temat fake newsów , wykonana w Pear Deck. Z prezenta- cji można dowiedzieć się, czym jest dezinforma- cja, poznać jej rodzaje, zrozumieć, z czego wynika podatność na informacje wprowadzające w błąd oraz wzmocnić odporność na fałszywe wiadomości. Według Konrada Ciesiołkiewicza, Prezesa Fun- dacji Orange: „Szczepionką” na dezinformację jest świadomość możliwych technik i mechanizmów, które wykorzystuje, a także sceptyczna postawa wobec treści, które do nas docierają, umiejętność krytycznego myślenia, stawiania pytań i refleksji oraz chęć dociekania prawdy.

Jak widzimy, nowe technologie dają wiele moż- liwości, jednak każdy użytkownik powinien podcho- dzić do nich z odrobiną sceptycyzmu. Wspólnym mianownikiem pomiędzy światem cyfrowym a real- nym powinien być dialog, i to każdy z nas świadomie powinien decydować, w jaki sposób technologia jest wykorzystywana. Sprawczość i konsekwencje odcisku cyfrowego oparte na algorytmie krytycz- nego myślenia powinny wyznaczać współczesne trendy rozpoznawania fake newsów . ∞

Rysunek 8. Slajd tytułowy prezentacji wykonanej w Pear Deck na temat krytycznego myślenia podczas weryfikacji informacji w sieci oraz kod QR do prezentacji

7 https://www.peardeck.com/google-slides 8 https://tiny.pl/cd793

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker