MERITUM 4 (71) 2023

66

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

RENATA RUDNICKA

1. Zrównoważona postawa: Należy siedzieć pro- sto na krześle, z plecami przylegającymi do opar- cia. Kolana powinny być ułożone pod kątem pro- stym, a stopy na ziemi lub na podnóżku. 2. Umieszczenie dłoni na klawiaturze: Dłonie powinny być umieszczone na klawiaturze w taki sposób, że palce wskazujące obu rąk znajdują się nad literami F i J. Na tych literach zazwyczaj znajdują się małe wypustki, które pomagają w dokładnym umiejscowieniu palców. 3. Trzymanie nadgarstków: Nadgarstki powin- ny być lekko uniesione nad klawiaturą, ale nie powinny dotykać jej powierzchni. Uniesione nadgarstki pozwalają na swobodny ruch pal- ców w górę i w dół bez uciskania nadgarstkami twardej powierzchni klawiatury. 4. Relaks i naturalne ugięcie palców: Palce po- winny być ugięte w naturalnym łuku, gotowe do opuszczania na klawisze klawiatury. Palce wska- zujące powinny być nad klawiszami F i J, a po- zostałe palce przylegać do klawiszy na swoich odpowiednich pozycjach. 5. Delikatne naciskanie klawiszy: Podczas pisa- nia klawisze powinny być naciskane delikatnie, bez zbędnego naprężania mięśni palców. War- to uczyć dzieci, że nie trzeba naciskać klawiszy z dużą siłą, aby uzyskać pożądany efekt. 6. Używanie wszystkich palców: Dzieci powin- ny być zachęcane do korzystania ze wszystkich palców na klawiaturze, aby pisać efektywnie i sprawnie. Właśnie w klasach I-III uczą się pod- stawowej techniki pisania na klawiaturze, która obejmuje wykorzystanie wszystkich palców. 7. Regularne przerwy: Należy zachęcać dzieci do robienia krótkich przerw w czasie pisania na klawiaturze, aby rozluźnić nadgarstki i palce. To pomaga w zapobieganiu zmęczeniu i bólom. Poprawne trzymanie rąk na klawiaturze jest klu- czowym elementem podczas korzystania z kom- putera. Dzieci, które opanują tę umiejętność, będą komfortowo i efektywnie posługiwać się klawiaturą podczas pisania i wykonywania zadań na komputerze.

Po takim wprowadzeniu poszukajmy w sieci wielu ciekawych gier i zabaw pozwalających trenować poznane umiejętności poprzez zabawę. Te same ćwiczenia można także przeprowadzić za pomocą touchpada i omówić z dziećmi, którym z narzędzi lepiej się im pracuje.

Klawiatura: podstawy liter i cyfr

Klawiatura to drugi ważny element nauki obsługi komputera. Dzieci uczą się, jakie litery i cyfry znajdują się na klawiaturze, a także jak je naci- skać. Zaczynają od najprostszych ćwiczeń, takich jak pisanie własnego imienia lub prostych słów. Następnie przechodzą do bardziej skomplikowa- nych zadań, które pomagają rozwijać ich umiejęt- ności ortograficzne. Klawiatura jest nie tylko narzędziem do pisania, ale także do nauki matematyki i innych przedmio- tów. Dzieci w klasach I-III mogą korzystać z kla- wiatury do rozwiązywania zadań matematycz- nych, pisania krótkich opowiadań czy tworzenia prezentacji. Zanim przystąpimy do ćwiczeń z wykorzy- staniem klawiatury, warto omówić z dziećmi, jak poprawnie trzymać ręce na klawiaturze. Oto kilka wskazówek dotyczących prawidłowej postawy podczas korzystania z klawiatury:

Rysunek 9. Prawidłowe ułożenie rąk na klawiaturze

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker