MERITUM 4 (71) 2023

76

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

BARTŁOMIEJ KROWIAK

Dla nauczycieli, którzy chcą za- chować prywatność swoich uczniów na grafikach, strona oferuje opcję wyblurowania twa- rzy (rys. 5). To narzędzie pozwala na zamazanie twarzy wskaza- nych osób przy jednoczesnym zachowaniu reszty obrazu w nie- naruszonym stanie. Na stronie iLoveIMG moż- na także dodać znaki wodne do swoich zdjęć i zabezpie- czyć je przed nieuprawnionym użyciem.

Rysunek 5. Wczytanie zdjęcia w celu wyblurowania twarzy oraz wskazanie obszarów do użycia narzędzia

Innym przykładem narzędzia umożliwiającego wycięcie niechcianego tła z grafiki lub zastąpienie go innym jest strona remove.bg 2, która dodatkowo pozwala na własnoręczne określenie, które elementy zdjęcia mają zostać usunięte, a które przywrócone. Możliwe jest tu także dodanie nowego tła – a wszystko w obrębie jednej strony internetowej (rys. 6).

Rysunek 6. Użycie narzędzi na stronie remove.bg: zdjęcie oryginalne, po usunięciu tła oraz ze wstawionym nowym tłem

2

https://www.remove.bg

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker