MERITUM 4 (71) 202377

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE DLA NAUCZYCIELA I UCZNIA

Dostępna jest również strona convertio 3, która umożliwia zabawę ze zmianą formatów plików według naszego uznania lub zapotrzebowania. Po wczytaniu danego zasobu można wskazać, na jaki format zostanie on, w miarę możliwości, prze- kształcony (rys. 7).

tego typu są nieocenione dla nauczycieli i uczniów, którzy chcą wygenerować coś nowego zgodnie z istniejącymi potrzebami. W tej części skupimy się na przykładach generatorów i kreatorów dostęp- nych online. QR Code Monkey 4 jest jedną ze stron pozwa- lającą na wygenerowanie alfanumerycznego, dwu- wymiarowego kwadratowego kodu graficznego – tzw. QR kodu. Po zeskanowaniu kodu za pomocą odpowiedniej aplikacji lub aparatu w smartfonie użytkownik zostaje przekierowany do zawartych w kodzie danych, którymi są na przykład adresy internetowe, tekst, lokalizacje geograficzne, dane kontaktowe (rys. 8).

Użytkownicy mogą dostosować wygląd ko- du, dodając własne logo, określając kolorystykę oraz styl poszczególnych elementów (rys. 9). To na- rzędzie daje możliwość tworzenia unikalnych ko- dów QR, które nie tylko zawierają istotne infor- macje, ale także przycią- gają uwagę.

Rysunek 7. Wybór formatów na stronie convertio

GENERATORY I KREATORY ONLINE

Oprócz edycji plików internet oferuje również sze- roki wachlarz narzędzi, które pozwalają na tworze- nie różnych rodzajów treści na podstawie naszych wytycznych lub dodanych grafik. Strony i aplikacje

Rysunek 9. Wygenerowany kod QR do strony głównej OEIiZK

Rysunek 8. Strona główna QR Code Monkey

4

https://www.qrcode-monkey.com

3

https://convertio.co/pl

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker