MERITUM 4 (71) 202379

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE DLA NAUCZYCIELA I UCZNIA

Gdy zagadka dla uczniów jest już skończona, w kroku trzecim można pobrać gotowy plik w wybranym przez siebie formacie (rys. 13). Strona dodatkowo generuje też uzupełnioną pracę, a także wykreślankę z wstawionymi przez nas wcześniej frazami.

Rysunek 13. Możliwość pobrania krzyżówki oraz wykreślanki

Bardzo ciekawym zasobem internetu jest rów- nież strona eduzabawy 6, która zawiera mnóstwo opcji pozwalających na generowanie między innymi: kart pracy, dyplomów, dyktand, planów lekcji albo odznak dla uczniów. Są tu także dostępne materiały do druku, takie jak kolorowanki, kalen- darze, dekoracje itp. Można znaleźć też artykuły skierowane do rodziców i nauczycieli, scenariu- sze zajęć, gry dydaktyczne, wykaz lektur, pomysły innych edukatorów, a także cyfrowego asystenta opartego na modelu sztucznej inteligencji (rys. 14). Podsumowując – jest tu wszystko, czego może potrzebować pedagog w swojej pracy.

Rysunek 15. Przykładowy kolaż wykonany na stronie Photo Collage

Rysunek 14. Nagłówek strony eduzabawy.net

TRANSLATORY ONLINE

W sieci po wpisaniu odpowiedniej frazy można też znaleźć witryny umożliwiające ułożenie posia- danych zdjęć w piękny kolaż, bez konieczności instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramo- wania. Przykładem jest strona PHOTO COLLAGE 7, pozwalająca na wczytanie grafik, dodanie tekstu i naklejek oraz wybór szablonu, w którym wszystko to ma zostać osadzone. Gotowy kolaż można następnie pobrać na swój komputer w postaci pliku.

W wielu miejscach w sieci można także szybko sprawdzić wygląd strony internetowej wykonanej w HTML lub przetestować działanie programów napisanych w różnych językach programowania. Dużą biblioteką środowisk do tworzenia projektów online jest strona tutorialspoint i jej przestrzeń do pisania programów8, w ramach której użytkownik może wybrać interesujące go zagadnienie i prze- testować swój program w przeglądarce interneto- wej (rys. 16).

6

https://eduzabawy.com

7

https://www.photocollage.com

8 https://www.tutorialspoint.com/codingground.htm

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker