MERITUM 4 (71) 2023

80

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

BARTŁOMIEJ KROWIAK

Rysunek 16. Fragment zbioru dostępnych środowisk

Po wskazaniu danego kafelka z językiem zostajemy przeniesieni do podstrony, na której po napisaniu programu i naciśnięciu przycisku Execute w panelu po prawej stronie zostanie wyświetlone jego działanie (rys. 17). W przypadku błędu w jego strukturze pod oknem z kodem wyświetlona zostanie informacja ze wskazówką dotyczącą linii, na którą powinno się zwrócić uwagę.

Rysunek 17. Program napisany w języku Python i przetestowany w translatorze online

INTERAKCJA Z UCZNIAMI

Kahoot pozwala na tworzenie testów, które można rozwiązywać w formie rywalizacji z całym zespołem klasowym. Gracze odpowiadają na pyta- nia, zbierają punkty i rywalizują ze sobą w czasie rzeczywistym, co stwarza ekscytujący i angażujący sposób nauki. Quizizz to platforma, która umożliwia nauczy- cielom tworzenie quizów, gier i ankiet dostęp- nych online. Uczniowie mogą rozwiązywać quizy w swoim własnym tempie. Każdy uczestnik może podejść do materiałów w dogodnym dla siebie czasie, co daje pełną kontrolę nad procesem nauki.

Poniżej zostaną przedstawione przykłady stron internetowych, które pozwalają na wspólną naukę poprzez zabawę, bezpieczną rywalizację i współpracę. Platformy edukacyjne, jak Kahoot 9 i Quizizz 10, to narzędzia umożliwiające nauczycielom two- rzenie dynamicznych i interaktywnych materiałów edukacyjnych online. Przez przekształcanie trady- cyjnych testów i ćwiczeń w gry i zabawne quizy strony te dają możliwość przekazywania uczniom wiedzy i jej sprawdzania w atrakcyjny sposób.

9

https://kahoot.com 10 https://quizizz.com/?lng=pl

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker