MERITUM 4 (71) 202381

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE DLA NAUCZYCIELA I UCZNIA

Rysunek 18. Przykładowe pytanie w Quizizz11

Platformy te to nie tylko narzędzia do przekazy- wania wiedzy, ale także środki do budowania wspól- noty uczniów poprzez rywalizację i współpracę. To doskonałe przykłady, jak komputer i internet mogą stać się źródłem edukacji, która jest nie tylko efek- tywna, a także zabawna i motywująca. 11 Gartic Phone 12 to gra, która łączy w sobie elementy rysowania i dedukcji. Jest to cyfrowa odpowiedź na tradycyjną zabawę Głuchy telefon , w której zdanie przekazywane jest od ucha do ucha, aż do momentu, gdy zostaje na tyle znie- kształcone, że końcowe wyrażenie jest często

zaskakująco różne od oryginału. W przypadku Gartic Phone, w trybie standardowym każdy uczestnik rozpoczyna od rysowania wylosowanego hasła lub frazy. Następnie jego rysunek jest przekazywany do innego gracza, który ma za zadanie odgadnąć, co zostało przedstawione na obrazie. Grafika ta jest z kolei przekazywana dalej, a proces konty- nuowany jest przez wszystkich uczestników gry. Jest to świetny sposób na spędzenie czasu online z uczniami lub znajomymi. Gra jest doskonałym narzędziem do promowania kreatywności oraz umiejętności wyrażania myśli w sposób graficzny13.

Do wspólnej rozrywki i nauki poprzez poznawanie miejsc na ca- łym świecie przyda się także strona Virtual Vacation 14, która pozwala na zwiedzanie z użyciem kompute- ra i sieci różnych ciekawych miejsc, a także stworzenie z uczniami roz- grywki online, polegającej na od- gadywaniu miejsc i prawidłowym wskazywaniu ich na mapie15.

Rysunek 19. Etap rysowania w grze Gartic Phone

13 B. Krowiak, Głuchy telefon (i nie tylko) jako element nowoczesnej lekcji , „Meritum” nr 3/2021, s. 77-83. 14 https://virtualvacation.us 15 B. Krowiak, Zwiedzanie świata z Virtual Vacation , „W cyfrowej szkole” nr 3/2023, s. 18-23.

11 Projekt: https://tinyurl.com/y2psbpma 12 https://garticphone.com/pl

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker