MERITUM 4 (71) 202383

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

Graj – baw się kulturą i sztuką

ELŻBIETA PRYŁOWSKA-NOWAK Nauczyciel konsultant Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Nauczyciele od dawna wykorzystują gry dydak- tyczne do wspierania procesu nauczania-uczenia się, ponieważ mają świadomość ich ogromnego znaczenia poznawczego, kształcącego i wycho- wawczego. Są świadomi, że gry wzmacniają moty- wację do uczenia się i zaangażowanie uczniów w naukę. Cyfrowe gry edukacyjne są atrakcyjną formą dydaktyczną z uwagi na swoją konstrukcję, a także ciekawą szatę graficzną. Dobrze skon- struowane są źródłem wiedzy, uczą kreatywnego myślenia, planowania, wyznaczania celów i samo- dzielnego określania sposobów ich osiągnięcia. Gry online mogą być sposobem na wsparcie nauki, roz- wijanie kluczowych umiejętności cyfrowych. Zacie- kawiają, rozbudowują wyobraźnię, bawiąc, uczą. W artykule omówione zostaną przykłady edu- kacyjnego wykorzystania gier online, tworzonych przez instytucje kultury. Mówiąc o roli kultury i sztuki w naszym życiu, odnosimy się do przy- kładów konkretnych dzieł, a uczniowie powinni je zobaczyć, doświadczyć ich. Nie zawsze jest to

możliwe w rzeczywistości, więc z pomocą przy- chodzą cyfrowe zasoby edukacyjne i różne roz- wiązania technologiczne. Prezentowane gry mogą być wsparciem pracy nauczycieli w kształceniu kompetencji uczniów i być wykorzystywane jako współczesne narzędzie retoryczne do komunikacji i budowania wiedzy. W zbiorach portalu Google Arts & Culture, okre- ślanych mianem eksperymentu Puzzle Party (rys. 1), znajdują się zdigitalizowane obrazy związane z Kra- kowem 1 , takie jak: Autoportret Olgi Boznańskiej, Stańczyk udający ból zęba Jana Matejki, Autopor- tret Stanisława Wyspiańskiego z żoną , Solniczka porcelanowa z postacią kobiety nieznanego autora, witraż Życie jest snem krótkim, Portret żony autor- stwa Józefa Mehoffera. Każdy z przedstawionych obrazów można podzielić na różną liczbę ele- mentów określanych jako kategorie łatwa, śred- nia oraz trudna i rozpocząć układanie ich online indywidualnie lub w grupie przyjaciół w trybie synchronicznym.

1

https://tiny.pl/c46fm

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker