Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

A. 7.

Kopi til Kommunen. Fratages og opb eva re s af Kom munen.

Personlige og telefoniske Henvendelser angaaende denne Sag maa rettes til V O G N M A G E R G A D E 2 - CENTRAL 806

6 7

RIGSTELEFON 161. og 162 PROVINSTELEFON i og 5

Am t Komm . Nr. Ref. For at undgaa unødig Forsinkelse bedes saavel Amt\Komm . Nr. som Ref. anført ved Henvendelser angaaende denne Sag.

Skema N r. 228.

Indberetning

vedr. Beholdning og Uddeling m. v. af Forbrugerkort for Arbejdstøj i Oktober Maaned 1944.

Amt.

m a t

Kommune i

Fra

.....

Antal Kort

Restbeholdning overført fra August—September Ind­ beretning mrk. „A. 6.“ ............................................. Yderligere modtaget efter 1. Oktober 1944 med Skri­ velse af: den.............. ^ .........1944 ................................... den............. ......................1944 ................................... Ialt til Raadighed........................................................ Uddelt i Oktober Maaned 1944................................... (in cl. eventuelle fejlskrevne) Restbeholdning, der følger vedlagt.........................

...... g _.

........ f g *> . M il... ...

*) Specifikation.

Antal Forbrugerkort paa: 1 Stk. (Sæt) Special- Arbejdstøj * * )

Fejlskrevne Forbrugerkort som vedlagt returneres

Antal Forbrugerkort paa : 1 Arbejdsjakke + 1 Par -benklæder

Antal Forbrugerkort paa: 1 Par A rbejds- benklæder

Antal Forbrugerkort paa: 1 Kedeldragt

Antal Forbrugerkort paa: 1 Arbejdsjakke

Stk. /

Stk.

S t k /

Stk.

Stk.

Stk.

O

O

w

f t

7

Tilbageleverede Forbrugerkort, (der paa denne eller tidligere Indberetn ing er eller har væ ret anført som uddelte).

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

sfcjjej Næ rmere A ng ive lse af Arten anføres paa Bagsiden.

T ilbage lev e red e o g fe jlsk revn e Forbrugerkort indsend es m ed Indberetn ingen .

Den ... ................. S O — .1944.

Mi OLAF 0.BARFOD * CO. KØBENHAVN

500. 10. 44.

Made with FlippingBook - Online magazine maker