Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

Kopi til Kommunen. 3 . Fratages og opbevares af Kommunen. Postadresse: VOGNMAGERGADE2, KØBENHAVNK.

Personlige og telefoniske Henvendelser angaaende denne Sag maa rettes til VO G NM AG ER G AD E 2 - CEN TRA L 806 <3) ire tz to ra te t f o r Q V a r e f o r s y n in g

III S. Supplements- Indberetning

6 7

/

RIGSTELEFON 161 og 162 PROVINSTELEFON i og 5

Am t/K omm . Nr. Ref. For at undgaa unødig Forsinkelse bedes saavel Amt\Komm. Nr. som Ref. anført ved Henvendelser angaaende denne Sag.

Skema Nr. 191.

j / / / Kommune i ...........''L i ............ ................................................ Amt

fra

vedrørende de, udover Hoveduddelingen, i Juli Kvartal 1 9 4 4 foretagne Uddelinger og i Behold værende Rationeringskort m. v. samt Specifikation over tilbagesendte ubenyttede Kort og Mærker. z; .2 c Yderligere modtaget efter 1/i 1944 Dato Kort Ialt til Raadighed U d d e lt1) V t —8% 1944 (33XX) Restbeholdning som vedlagt tilbagesendes (44XX) Restbehold­ ning over­ ført fra:

Restbeholdning som overføres til Oktbr. Kv. 1944 Supplements- Indberetning mrk. IV S (50X0) JMS mMWrk

Kort

III H Kort

Kort

Kort

ir

H

1. Smør-Rabatkort til Personer over 15 Aar.

i r

III H

/ J S" i -J'l

2. Smør-Rabatkort til Personer under 15 Aar.

III H

3. Sukker, Smør og Sæbekort.

I

III H

/ y

4. Brød- Qrynkort. til Personer over 6 Aar. . .

ir s. 7

( f

III H

/

5. Brød- Grynkort til Børn under 6 Aar

III H

H f /

6. Tillægsbrødkort (se Specifikation I).

U L

III H

1 7 \

7. Sæbetillægskort (se medflg. Specifikation)

O t

II s Mærker

Mærker

Mærker

Mærker

Mærker2)

8. Rugsigtebrødsmærker til Ombytning med Rugbrødsmærker (se Specifikation II)........... 9. Forbrugerkort for Kød-Flæsk-Paalægsvarer for Januar— April Kvartal 1944 ....................... 10. Midlertidige Forbrugerkort for Kød -F læ sk - Paalægsvarer............................................................

/ / / ,

//

Kort

Kort

II s Kort

Kort

Kort -)

/ / ;

/...

II s

/ L

/ ■

SSStøS

II S

H r

11. Spædbørnsudstyr A Kort mrk. 1944

11 s

/ / ;

12. Spædbørnsudstyr B Kort mrk. 1944

/ / >

KM

1 « -

f r '■

/ ;

6 ■

13. Særlige Købekort for Kvinder (rød e ).

KM

iw

14. Særlige Købekort for Mænd (blaa).

o

’ ) Vedr. ekstra udde lte Mæ rker og F orb ru ge rko rt ved Tab, T y ve ri e lle r lign . sendes — se Bagsiden. 2) A lle K o rt o g Mæ rker skal returneres.

sam t S pecifikation over Mæ rker og Forbrugerkort, som v e d la g t tilb ag e -

haardtarb. 1 K o rt t il hve r Person

m eget haardtarb. 2 K o rt til hver Person

12-24 aarige 1 K o rt t il hver Person

Specifikation I (Linie Nr. 6) O p ly sn in ger ved r. U ddeling af T illægsbrødkort. Uddelt til:

Antal Kort

Antal Kort

Antal Kort

/ / ?

/ t /

6 ,

'

Specifikation II (Linie Nr. 8)

V ed la g t tilbagesend es

Stk. Rugbrødsmæ rker, som er m od tag et v e d Om by tn in g til Rugsigtebrød smæ rker

(1 Rugbrød smæ rk e for 2 Rugsigtebrød smæ rker). Opmæ rksomheden henledes paa, at de ved O m b ytn in g modtagne Rugbrødsmæ rker ikke maa udleveres igen, men skal indsendes sam tid ig med næ rværende Indberetning.

7 _

f o

y .

1600. 9. 44.

*/1OLAF 0.8ARF0D L CO.KØBENHAVN

Made with FlippingBook - Online magazine maker