Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

Returnerede Mærker, For­ brugerkort Og særlige Købekort, (fra Dødsboer, Udenlands- réjsende m.ir.)

Specifikation o v e r ekstra uddelte Mærker, Forbruger- kort o g sæ rlige K øbekort v ed Tab , Tyveri, Brand m . m . K o rt — hvorfra nedennævnte Mæ rker er udle veret — skal op­ føres paa Forsiden under „U d d e lt" og resterende Mæ rker opføres unde r „T ilo versblevn e fraklipp ede Mæ rker"

Specifikation o v e r Mærker, Forbrugerkort o g sæ rlige K øbekort, som v ed lag t tilba g esen d es

Tiloversblevne fraklippede Mærker

1. Smør-Rabatmærker a 50 Øre ..................

1. Smør-Rabatmærker å 50 Øre

/ r

• / O

.

2. Sukkermærker å ’/2 kg . . .

2. Sukkermærker a V 2 k g ...............................

/

3. Smørmærker å 250 g ..................................

3. Smørmærker å 250 g . . . .

/

4. Husholdningssæbemærker .

4. Husholdningssæbemærker............................

5. Haandsæbemærker..............

5. Haandsæbemærker.........................................

/

6. Rugbrødsmærker å l kg . .

6. Rugbrødsmærker å l k g ..............................

7. Rugsigtebrødsmærker å 500 g 8. Havre- el. Byggrynsmærker å l k g .......................................

7. Rugsigtebrødsmærker å 500 g ..................

7 /

' / /

8. Havre- eller Byggrynsmærker a 1 k g . . .

s

9. Byggrynsmærker å */2 kg .

9. Byggrynsmærker å V 2 k g ............................

' y

10. Tillægssæbemærker..............

10. T illæ g ssæ bemæ rk er.......................................

1

i f

0

11. Franskbrødsmærker å 300 g

11. Franskbrødsmærker å 300 g .....................

'

j

12. Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægsvarer ......... 13. Midlertidige Forbrugerkort f. Kød - Flæsk - Paalægsvarer

12. Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægs­ varer ..................................................................... 13. Midlertidige Forbrugerkort for Kød - Flæsk

.fe

(

14. Spædbørnsudstyr A-Kort . .

14. Spædbørnsudstyr A -K o r t ..............................

f

i

15. Spædbørnsudstyr B-Kort . .

15. Spædbørnsudstyr B -K o r t ..............................

C

t

/

16. Mærkerne G**f"g~h ........... 17. „Ekstra Mærke“ (Børn) ..............................

16. Mærkerne e - f - g - h

. . .

17. „Ekstra Mærke“ (Børn ). . .

f i

f-

/ y

18. „Ekstra Mærke1 (Voksne).

18. „Ekstra Mærke“ (V ok sn e )............................

/

7

(

19. Mærkerne i 32 ) ; 33 i ..

19. Mærkerne { 32 i

j 33 i ............................

O

0

/ / r

20. Ekstra 4-5-6 M æ rk e r.........

20. Ekstra 4-5-6 M æ rk e r .....................................

X

S

21. Købekort Kvinder (r ø d e )..

21. Købekort Kvinder (røde) ..............................

22. Købekort Mænd (blaa)

' r _____ _______

22, Købekort Mænd (b la a )..................................

D et frem hæ ves, at enhver F orsendelse af Rationeringskort m. v. i H enhold til B ekend tgørelse Nr. 647 af 16 D e cem b e r 1940 om O p b ev a rin g af Rationeringskort (-mæ rker), Indkøbskort in. v. skal ske som anbefalet Forsendelse, eller, hvis F orsendelsen sker m ed Jernbane, som F ragtgod s, Ilgod s eller Eksp resgod s.

Til evt. Bemærkninger:

'T * - / f* ' S f t* *** ' / / / • ,. ■£ .// { s / / / £ f ' / ' / / f L/ J t f " / • • / / /"' / t > / , /✓ —

Made with FlippingBook - Online magazine maker