Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

Postadresse: VOGNMAGERGADE2, KØBENHAVNK. Original. i.

Q) [rektoratet for ^Vareforsyning

I I I S . Supplements- Indberetning In d sen d e s til F o r d e lin g sk o n to r e t s e n e s t d en 10. O k to b e r 1944.

Personlige og telefoniske Henvendelser angaaende denne Sag maa rettes til VO G NM AG ER G AD E 2 - CEN TRA L 806

6 7

é > A r

RIGSTELEFON 161 og 162 PROVINSTELEFON 4 og 5

Am t/K omm . Nr. Ref. For at undgaa unødig Forsinkelse bedes saavel Amt\Komm. Nr. som Ref. anført ved Henvendelser angaaende denne Sag.

Skema N r. 191.

, , „ ÆT

.

> X V'V

f™ ...... / , vedrørende de, udover Hoveduddelingen, i Juli Kvartal 1 9 4 4 foretagne Uddelinger og i Behold f.L.Z. ..... ................ Kommune i ............. ............... d. ..... .......... ............................... Amt d « værende Rationeringskort m. v. samt Specifikation over tilbagesendte ubenyttede Kort og Mærker.

Restbeholdning som overføres til Oktbr. Kv. 1944 Supplements- Indberetning mrk. IV S (50X0)

Restbeholdning som ved la g t tilbagesendes (44XX)

Yderligere modtaget efter 1/i 1944 Dato Kort

U d d e lt l)

Restbehold­ ning over­ ført fra:

2 "S

Ialt til Raadighed

Vi-30,

1944

(33XX)

Kort

Kort

Kort

III H Kort

/ o

1. Smør-Rabatkort til Personer over 15 A a r ..

/ €

III H

U c

r t

2. Smør-Rabatkort til Personer under 15 Aar.

____

_ _ _

III H

70

3. Sukker, Smør og Sæbekort.

III H

/ r n

4. Brød- Grynkort til Personer over 6 A a r..

'/r

III H

b l

5. Brød- Grynkort til Børn under 6 A a r .........

/ s

J j

III H

m m

2 o lo,s m

6. Tillægsbrødkort (se Specifikation 1)

___________ tAi / Mærker -) / & / O K o rt3) k J

III H

7. Sæbetillægskort (se medflg. Specifikation) . .

Mærker

Mærker

Mærker

II s Mærker

8. Rugsigtebrødsmærker til Ombytning med Rugbrødsmærker (se Specifikation II)........... 9. Forbrugerkort for Kød-Flæsk-Paalægsvarer for Januar— April Kvartal 1944 ....................... 10. Midlertidige Forbrugerkort for K ød -F læ sk - Paalægsvarer............................................................

Kort

Kort

Kort

II s Kort S s h II s / 6

1 1 1

fo

/ f 'V, /

II S

11. Spædbørnsudstyr A Kort mrk. 1944

II S

/ /v

/ / Z KM

f S

12. Spædbørnsudstyr B Kort mrk. 1944

13. Særlige Købekort for Kvinder (rød e ).

/ / ? /

KM

14. Særlige Købekort for Mænd (blaa). 7 å ! *) Vedr. ekstra uddelte Mæ rker og F o rbru ge rkort ved Tab, T yve ri e lle r lig n . samt S pecifikation over Mæ rker og Forbrugerkort, som ved la g t tilb a g e ­ sendes — se Bagsiden. 2) A lle K o rt o g Mæ rker skal returneres. t u

12-24 aarige 1 K o rt t il hver Person

haardtarb. 1 K ort t il hve r Person

m eget haardtarb. 2 K o rt t il hve r Person

Specifikation I (Linie Nr. 6)

O p ly sn inger ved r. Uddeling af T illægsbrødkort.

Antal Kort

Antal Kort

Antal Kort

Uddelt til:

/ Z / g

....... a s . ..............

................ 7 Y .......... .

Specifikation II (L in ie N r. 8) V ed lag t tilbagesend es ....... ............ ./'.....Stk. Rugbrødsmæ rker, som er m od ta g e t v e d Om by tn in g til Rugsigtebrødsmæ rker ( l Rugbrød smæ rk e for 2 R ugsigteb rød smæ rker). Opmæ rksomheden henledes paa, at de ved Om b ytn in g modtagne Rugbrødsmæ rker ikke maa udleveres igen, men skal indsendes sam tid ig med næ rværende Indberetning.

Den

1944.

(Underskrift)

(Kommunalbestyrelsens Stempel)

*/i01AF 0.BARFOD & CO.KØBENHAVN

1600. 9. 44.

Made with FlippingBook - Online magazine maker