Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

Returnerede Mærker, For­ brugerkort og særlige Købekort, (fra Dødsboer, , Udenlands- rejsende^n. v.) • O"/

Specifikation over ekstra uddelte Mærker, Forbruger­ kort o g særlige Købekort ved Tab, Tyveri, Brand m. m. K o rt — hvorfra nedennævnte Mæ rker er udle veret — skal op­ føres paa Forsiden under „U d d e lt" og resterende Mæ rker opføres under „T ilo ve rsb le vn e fraklipp ede Mæ rker1

Specifikation over Mærker, Forbrugerkort o g særlige Købekort, som vedlagt tilbagesendes

Tiloversblevne fraklippede Mæ rker •*?——*

/3

7/o s / r

1. Smør-Rabatmærker å 50 Øre

1. Smør-Rabatmærker å 50 Øre ..................

2. Sukkermærker å l/2 kg . . .

2. Sukkermærker å */2 k g ...............................

/ : • ' w 1

3. Smørmærker å 250 g . . . .

3. Smørmærker å 250 g ..................................

0

% %

'V V ' r

4. Husholdningssæbemærker .

4. Husholdningssæbemærker............................

0

i /

'

5. Haandsæbemærker..............

5. Haandsæbemærker.........................................

0 .

,

///rV m

0

6. Rugbrødsmærker å t kg . .

6. Rugbrødsmærker å l k g ..............................

/

7. Rugsigtebrødsmærker å 500 g

7. Rugsigtebrødsmærker å 500 g ..................

6

8. Havre- el. Byggrynsmærker a 1 k g ....................................... m

Wi

8. Havre- eller Byggrynsmærker å 1 kg. . .

J/ 1 kg .

/

9. Byggrynsmærker å

9. Byggrynsmærker å */ 2 k g ............................

0

t t

f l !

f

10. Tillægssæbemærker..............

10. T illæ g ssæ bemæ rker.......................................

0

0

11. Franskbrødsmærker å 300 g 12. Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægsvarer ......... 13. Midlertidige Forbrugerkort f. Kød - Flæsk - Paalægsvarer

11. Franskbrødsmærker å 300 g .....................

.

12. Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægs­ varer ..................................................................... 13. Midlertidige Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægsvarer ................................................

/ 3 f

z r

0

&

0 0

14. Spædbørnsudstyr A-Kort . .

14. Spædbørnsudstyr A -K o r t ..............................

0

0

15. Spædbørnsudstyr B-Kort . .

15. Spædbørnsudstyr B -K o r t ..............................

16. Mærkerne e - f ^ g - h . . . .

16. Mærkerne e - f - ' g ' - ' h ..................................

G

n

. .

■ f /% > Z f

L

17. „Ekstra Mærke“ (Børn ). . .

17. „Ekstra Mærke“ (Børn) ..............................

.

18. „Ekstra Mærke“ (Voksne).

18. „Ekstra Mærke“ (V ok sn e )............................

1 /

f* 0

19. Mærkerne ; 32 ) ( 33 i . .

19. Mærkerne i 32 i i 33 ) ............................

0

■i/j-

v f

20. Ekstra 4-5-6 M æ rk e r.........

20. Ekstra 4-5-6 M æ rk e r .....................................

O

21. Købekort Kvinder (r ø d e )..

21. Købekort Kvinder ( r ø d e ) ..............................

t f

J f

22. Købekort Mænd (blaa) . . . .

22, Købekort Mænd (b la a )..................................

Det fremhæves, at enhver Forsendelse af Rationeringskort m. v. i Henhold til Bekendtgørelse Nr. 647 af 16. December 1940 om Opbevaring af Rationeringskort (-mærker), Indkøbskort m. v. skal ske som anbefalet Forsendelse, eller, hvis Forsendelsen sker med Jernbane, som Fragtgods, Ilgods eller Ekspresgods.

Til evt. Bemærkninger:

^

, £ ..

>

Z # ~ Z >

Æ -

S

/ / „ a /

Made with FlippingBook - Online magazine maker