Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

Kopi til Fordelingskontoret. 2. Postadresse: VOGNMAGERGADE2, KØBENHAVNK.

< D i r e k t o r a t e t f o r ^ V a r e f o r s y n i n g

I I I S . Supplements- Indberetning In d sen d e s til F o r d e lin g sk o n to r e t s e n e s t d en 10. O k to b e r 1944.

Personlige og telefoniske Henvendelser angaaende denne Sag maa rettes til VO G NM AG ER G AD E 2 - CEN TRA L 806

6 7

/

RIGSTELEFON 161 og 162 PROVINSTELEFON 4 og 5

Am t/K omm . N r. Ref For at undgaa unødig Forsinkelse bedes saavel Amt\Komm. Nr. som Ref. anført ved Henvendelser angaaende denne Sag.

Skema Nr. 191.

fra ............................................................................... Kommune i Amt vedrørende de, udover Hoveduddelingen, i Juli Kvartal 1 9 4 4 foretagne Uddelinger og i Behold værende Rationeringskort m. v. samt Specifikation over tilbagesendte ubenyttede Kort og Mærker.

Restbeholdning som overføres til Oktbr. Kv. 1944 Supplements- Indberetning mrk. I V S (50X0)

Yderligere modtaget efter 1/i 1944 Dato Kort

z - '5

Restbeholdning som ved la g t tilbagesendes (44XX)

Restbehold­ ning over­ ført fra:

U d d e lt i) 7 ,- 3 % 1944 (33XX)

Ialt til Raadighed

III H Kort

Kort

Kort

Kort

1. Smør-Rabatkort til Personer over 15 Aar.

111 H

2. Smør-Rabatkort til Personer under 15 Aar.

III H

-- --

3. Sukker, Smør og Sæbekort.

III H

4. Brød- Grynkort til Personer over 6 Aar. . .

III H

5. Brød- Grynkort til Børn under 6 A a r .........

III H

6. Tillægsbrødkort (se Specifikation I)

III H

7. Sæbetillægskort (se medflg. Specifikation) . .

Mærker

Mærker

Mærker

II s Mærker

Mærker -)

8. Rugsigtebrødsmærker til Ombytning med Rugbrødsmærker (se Specifikation II)........... 9. Forbrugerkort for Kød-Flæsk-Paalægsvarer for Januar—April Kvartal 1944 ....................... 10. Midlertidige Forbrugerkort for K ød -F læ sk - Paalægsvarer ............................................................

m m m m

II s Kort

Kort

Kort

Kort

Kort -)

II s

X'sSK>v/\>v/o\ rs\

II S

11. Spædbørnsudstyr A Kort mrk. 1944 ..............

II S

12. Spædbørnsudstyr B Kort mrk. 1944 ..............

KM

13. Særlige Købekort for Kvinder (rød e).

KM

,AiVvl\A'v _ --- s'Z#/ \'^7 \'^v &S&

14. Særlige Købekort for Mænd (blaa). .

Vedr. ekstra udde lte Mæ rker og F o rbru ge rkort ved Tab, T yveri sendes — se Bagsiden. 2) A lle K o rt o g Mæ rker skal returneres.

e lle r lign . sam t Specifikation over Mæ rker og F orbrugerkort, som ve d la g t tilb ag e -

haardtarb. 1 K o rt t il hve r Person

m eget haardtarb. 2 K o rt t il hve r Person

12-24 aarige 1 K o rt til hver Person

Specifikation 1 (Linie Nr. 6) Oplysninger vedr. Uddeling af Tillægsbrødkort. Uddelt til:

Antal Kort

Antal Kort

Antal Kort

Specifikation II (Linie Nr. 8)

Vedlagt tilbagesendes

Stk. Rugbrødsmærker, som er modtaget ved Ombytning til Rugsigtebrødsmærker

(1 Rugbrødsmærke for 2 Rugsigtebrødsmærker). Opmærksomheden henledes paa, at de ved Om b ytn in g modtagne Rugbrødsmæ rker ikke maa udleveres igen, men skal indsendes sam tid ig med nærværende Indberetning.

Den

.1944.

(Kommunalbestyrelsens Stempel)

(Underskrift)

MsOUFO.BARFODlcCO.KØBENHAVN

Made with FlippingBook - Online magazine maker