Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

Aktieselskabet Olaf O. Barfod & Co. Gyldenløvesgade 10 - Telefon 3424. (Lo kal 17 e lle r 18)

Kommune Nr. ........ 6 / 5 4 Bedes venligst anført i eventuelle Skrivelser til os

København K., d.

r Ifølge O rdre fra Direktoratet for V a reforsyn ing, For- delingskon toret, har vi i D a g som anbefalet Postpakke afsend t: å 3 X 5 Kr. Købekort for Manufakturvarer J t Litra

Nr. m . » £ £ .... -

Litra........

å , Litra

E fterbestillinger a f K øbek ort fo r Manufakturvarer maa frem sæ ttes gennem D irektoratet fo r Vareforsyn ing , Fordelings­ kon toret, V ognm agergade 2, K øbenhavn K.

J w /h

.....Sogneraad

V e d hæ n g e n d e K v itte rin g (or M o d ta ge lse n sk a l tilse n d e s D ire k to ra te t (or V a re fo rs y n in g , F o rd e lin g sk o n to re t, i d a te re t o g u n d e rsk re v e t S ta n d .

Made with FlippingBook - Online magazine maker