Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

Aktieselskabet Olaf O. Barfod & Co. Gyldenløvesgade 10 - Telefon 3424. (Lokal 17 eller 18)

6 f l i

Nr.

København K., den

D et m ed d e le s herved , at v i ifø lg e O rdre fra D irektoratet fo r V a reforsyn ing, F ordelingskon toret, som P ostpakke har af­ send t: /

Stk. Rationeringskort for Levertranpræparatet „Vitaminol“ 1/11 1 9 4 4— 30/4 19 4 5

Til

/

- O

Jj

S ogneraad

4 . . ............... ......

.........................

...

...........

..............................

V e d hæ n g e n d e K v itte rin g (or M o d ta ge lse n b e d e s in d se n d t til D ire k to ra te t fo r V a re fo rs y n in g , F o rd e lin g sk o n to re t, i d a te re t o g u n d e rsk re v e t Sta n d .

Made with FlippingBook - Online magazine maker