Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

Personlige og telefoniske Henvendelser angaaende denne Sag maa rettes til KRONPRINSESSEGADE 4 - CENTRAL 16 911 Fordelingskontoret EO Koncept N r. 748. i r e k i o r a t e t f o r ^ V a r e f o r s y n i n g

Postadresse: VO G NM AG E R G A D E 2, KØBENHAVN K.

* 4

D e n

Konto Nr.

Ref.

164799 49 For at undgaa unødig Forsinkelse bedes saavel Konto Nr. som Kef. anført ved Henvendelser angaa« ende denne Sag.

Amts Nr. 6

/Kommune N r

Rekommanderet. I A n le d n in g a f K omm una lbesty relsens

A nm o d *

n in g a f 4 / 1 1 - 1 9 4 4 skal man h o sla g t frem sende: = 1 0 0 = Stk, Sukkers, Smør« og Sæbekort

» B rø dkort1 til Personer over 6 A ar = 5 0 = Stk. under 6 Aar » Tillægsbrødkort

i

—^ )C 0 =

» Tillægssæbekort » M anufakturkøbekort å Kr. 10.— » Smørrabatkort t il Voksne » Spædbømsudstyrskort A » Forbrugerkort fo r K ø d m. v .

» å Kr. 15.—

» t il Børn

» B

» m idlertidige » fo r K vinde r

» Købekort fo r Mænd

A rk Ombytningsmærker (Franskbrød)

til B rug v ed U d d e lin g efter de gæ ld end e Bestemmelser. M od ta g e ls en b ed e s anerkend t paa m e d fø lg en d e K o p i af

1 Pakke \ m. Rationerings« ;{;;K o v re ft:/ mærker. 1 K o p i af nærv. Skrivelse.

Næstved Kommune,

N æ s t v e d . -

164739

Kto. N r.

3000 . 8 . 44 .

* li OLAK 0, BARFGD k CO. KØBENHAVN

Made with FlippingBook - Online magazine maker