Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

for, 3 stemte ikke. ad C. 82/1932. Til Efterretning. ad D. 36/1932. Til Efterretning. ad R. 6/1932. Til Efterretning ad C. 62/1932. Til Efterretning. ad M. 83/1932. Til Efterretning.

Aar 1933 den 9. Januar afholdtes ordinært Byraadsmøde Vilh. Larsen var fraværende med anmeldt Forfald. Der foretoges: B 26/1932 Skrivelse fra Dommer i Næstved m. v. bilagt Eksemplarer af Justitsministeriets Bekendtgørelse af 20/12 32 vedrørende Pantefogeder og af Vejledning af s. D. for Pantefogeder. L 14/1932 Ansøgninger om Enkefru Balfours Legat. B. 25/1932 Skrivelse af 30/12 32 fra Dansk Kedel og Maskinpasser forbund, der takker for den af Byraadet trufne Afgørelse med Hensyn til Maskinpasser H. C. Andersen. C 73/1932 Præstø Amt fremsender til Udtalelse en fra Socialministeriet modtaget Sag, hvorved to af Byraadets Medlemmer protesterer mod den af Byraadet trufne Afgørelse med Hensyn til Betaling af arbejdsløse Medlemmers Kontingent til Arbejdsløshedskassen - Udkast til Svar fra Hjælpekassens Bestyrelse. C 91/1932 Præstø Amt fremsender til Udtalelse Andra- gende med Bilag fra Sygekassen, „Næstved‟ om Maren K. Olsen, Alderdomshjemmet, om Hjælp til Betaling af Sygekasekontingent med indtil 3/4 fra den 1. Januar 1933 at regne. A I 110/1932 Andragende fra Kommis Svend Leo Jacobsen, nu Lillehedinge, pr. Rødvig, om Nedsættelse af resterende Skatter til Næstved Kommune. - Kas- se- og Regnskabsudvalget indstiller, at den skyldige Kommuneskat for 3' og 4' Kvartal 1931/32 og 1-3 Kvartal 1932/33 nedsættes med en Trediedel, og at Resten afdrages med 10 Kr. pr. Maaned. A II 2/1933. Næstved Ligningskommision fremsender Med- delelse fra O. Hansen, Lindevej 13, om at Godtgørelse for Udlæg ved Medlem Esther L. Amely Hansens Behandling for Fnat paa Amtssygehuset i Næstved. Erklæring fra Fattigvæsens Udvalget C 1/1932 a. Andragende med Bilag fra Aldersrentenyder

ad E. 41/1932. Indstillingen vedtoges. ad R. 7/1932. Formanden genvalgtes. ad M. 100/1932. Fastsattes som sædvanlig til 2. og 4. Mandag i Maaneden, Eftm. Kl 7½ paa Raadhuset. ad G. 61/1932. Intet at erindre. ad G. 60/1932c Anbefales. ad C. 90/1932. 10.000 Kr bevilgedes ved en eneste Behandling. ad G. 62/1932. Anbefales. Derefter lukkedes Dørene. ad C. 17/1932f Berigtigedes. ad M. 98/1932. Anbefales. ad D. 39/1932. Indstillinger vedtoges. ad D. 40/1932. Indstillinger vedtoges enstemmigt. ad B. 25/1932. Udvalgets Indstilling tiltraadtes, dog saaledes at de to sidste linier i selve Indstillingen udgaar og i Stedet ind- sættes: „ Udover Pensionen 1500 Kr. aarlig vedtoges det at yde Andersen som tilskadekommen i hans Tjeneste et personligt aarligt Tilskud af Elektricitetsværkets Kasse af 500 Kr ‟ aarlig.‟ ad A. I 42/1932 Det vedtoges at svare at Ejendommen i Henhold

til Boligudvalgets Erklæring var i meget god S. og vel vedligeholdt Stand saavel indvendig som udvendig. ad B. 26/1932 Sættes i Cirkulation. Mødet hævet. A M Kristensen D Hansen Chr Lorenzen. L. Christiansen Astrid Kristensen. Emilie Billehøj. M Nielsen Vilh. Larsen.

C V Hansen

Johan Clausen

Chr Elbo

Gustav Mortensen

Carl Hansen H Andersen

Made with FlippingBook - Online magazine maker