Karrebæk - Journalsag vedr. evakuering i Karrebæk, 1944

E v a k u e r i n g s u d v a l g e t f o r N æ s t v e d L u f t b e s k y t t e l s e s o m r a a d e .

N æ s t v e d , d e n 1 9 / 7 1 9 4 4 .

T i l

S o g n e r a a d e t i

K a r r e b æ k

K o m m u n e .

T i l B r u g v e d d e n i g a n g v æ r e n d e

U d a r b e j d e l s e a f E v a k u e r i n g s p l a n

f o r N æ s t v e d L u f t b e s k y t t e l s e s o m r a a d e t i l l a d e r m a n s i g h e r v e d a t a n m o d e

o m , a t n e d e n s t a a e n d e m a a b l i v e f o r a n l e d i g e t i v æ r k s a t f o r K a r r e b æ k K o m ­

m u n e s V e d k o m m e n d e : I .

U d t a g e l s e b l a n d t d e r t i l e g n e d e a f K o m m u n e n s B e b o e r e t i l :

a . O p k l æ b n i n g a f P l a k a t e r

i n d e n f o r K o m m u n e n ( c a . 1 t i l h v e r B y o g

s a m l e t B e b y g g e l s e ) .

b . A l a r m o r d o n n a n s e r

t i l A l a r m e r i n g a f s a m t l i g e H u s s t a n d e ( i s a a s t o r t

A n t a l , a t A l a r m e r i n g k a n s k e i n d e n f o r c a . 2 T i m e r ) . R e s e r v e r m a a

o g s a a u d t a g e s . c . I T i l k n y t n i n g h e r t i l U d a r b e j d e l s e a f R u t e

f o r h v e r e n k e l t O r d o n n a n s

d . P e r s o n a l e t i l 2 O p s a m l i n g s s t e d e r , d e r p a a t æ n k e s e t a b l e r e t h e n h o l d s v i s

v i s i S a l t ø o g K a r r e b æ k s t o r p .

I I . a . F o r t e g n e l s e m e d A n g i v e l s e a f N a v n o g B o p æ l o v e r æ l d r e o g s v a g e l i g e -jb b . F o r t e g n e l s e o v e r K ø r e t ø j e r t i l d e n n e u n d e r I I a . n æ v n t e T r a n s p o r t P e r s o n e r d e r s k a l t r a n s p o r t e r e s ,

a f s y g e , s v a g e l i g e , M ø d r e m e d S m a a b ø m m . v .

A n t a l l e t a f s i d s t n æ v n t e K a t e g o r i a n s l a a s t i l c a 5 ^ a f d e t s a m l e d e

I n d b y g g e r a n t a l . c . F o r t e g n e l s e o v e r d e P e r s o n e r , d e r v e d E v a k u e r i n g s k a l f o r b l i v e i

i° a f I n d ­

K o m m u n e n o p f ø r t v e d N a v n o g B o p æ l ( a n s l a a s t i l 1 5 - 2 o

b y g g e r a n t a l l e t ) . d . A n g i v e l s e a f S t e d e r ( S k o l e r » F o r s a m l i n g s h u s e o . l . ) d e r k a n a n v e n d e s

t i l d e u n d e r c . n æ v n t e P e r s o n e r , d e r i k k e s e l v k a n s k a f f e s i g K v a r ­

t e r . e . P l a n l æ g g e l s e a f B e s p i s n i n g a f d e u n d e r c . n æ v n t e , d e r i k k e s e l v

k a n s k a f f e s i g F o r p l e j n i n g - h e r u n d e r K o g e s t e d e r n e s P l a c e r i n g .

( K o g e s t e d e r n e s L e d e r e o g H j æ l p e r e a n g i v e s v e d N a v n .

. / .

1 E k s e m p l a r a f d e a f S t a t e n s c i v i l e L u f t v æ r n

u d g i v n e R e t n i n g s -

l i n i e r

N r . 4 , E v a k u e r i n g v e d l æ g g e s .

S a a f r e m t y d e r l i g e r e O p l y s n i n g e r S a g e n v e d r ø r e n d e m a a t t e ø n s k e s

k a n H e n v e n d e l s e d e r o m s k e t i l E v a k u e r i n g s s e k t i o n e n f o r N æ s t v e d

P o l i t i k r e d s , T l f . N æ s t v e d 1 3 5 7 m e l l e m K l . o 9 . 3 o o g 1 2 . 3 o .

. / .

O v e n n æ v n t e

O p l y s n i n g e r m . v . d e r f o r d e f l e s t e s V e d k o m m e n d e k a n

o p f ø r e s p a a d e v e d l a g t e L i s t e r , b e d e s s n a r e s t b e l e j l i g t

i n d s e n d t

t i l E v a k u e r i n g s s e k t i o n e n s K o n t o r » T i n g h u s e t » H j u l t o r v e t , N æ s t v e d .

Made with FlippingBook - Online magazine maker