Karrebæk - Journalsag vedr. evakuering i Karrebæk, 1944

festved 22' Novmbr. 1944

K. T. Gebecke,

L e d e r a f E v a k u e r i n g s s e k t i o n e n .

T i l

H e r r S o g n e r a a d s f o r m a n d P . F r e d e r i k s e n ,

K a r r e b æ k .

D e h e r t i l i n d s e n d t e P l a n e r f o r E v a k u e r i n g , I n d k v a r t e ­

r i n g o g H j æ l p e t j e n e s t e e r m e d d e f a a T i l f ø j e l s e r , j e g h a r g j o r t ,

s æ r d e l e s t i l f r e d s s t i l l e n d e .

I T i l k n y t n i n g t i l d e n h e r f r a f o r k o r t T i d s i d e n t i l ­

s e n d t e M e d d e l e l s e v e d r ø r e n d e f æ r d i g b e h a n d l i n g e n a f P l a n e r n e f o r

I n d k v a r t e r i n g o g H j æ l p e t j e n e s t e t i l b a g e s e n d e s h o s l a g t d i s s e P l a ­

n e r , s a a a t d e k a n g ø r e s f æ r d i g e .

D e r e n s k r i v e s i 4 E k s e m p l a r e r , h v o r a f d e 2 i n d s e n d e s

t i l L u f t v æ r n s c h e f e n i N æ s t v e d ( A d r : N y g a d e 1 ) .

E v a k u e r i n g s p l a n e n v i l , n a a r n y e R e t n i n g s l i n i e r f r a S t a ­

t e n s c i v i l e L u f t v æ r n f o r e l i g g e r , b l i v e t i l s e n d t m e d e v e n t u e l l e

n ø d v e n d i g e Æ n d r i n g e r .

Made with FlippingBook - Online magazine maker