Karrebæk - Journalsag vedr. evakuering i Karrebæk, 1944

A

t

&

POLITIMESTEREN I NÆSTVED KØBSTAO "*•*■

i! , t*c t i 8 / 9 1 9 4 4 .

N æ s t v e

. 7Z ,

K r

T i l

. . .

............................. S o g n e r a a d .

V e d S k r i v e l s e J o u r n . N r . 7 7 5 / 4 4 a f 2 / ' ; ’ 1 9 4 4 h a r S t a t e n s c i v i l e L u f t ­

v æ r n b l . a . m e d d e l t f ø l g e n d e : " S o m L e d i L c s t r æ b e l s e r h e f o r v e d f o r ­ b e r e d e n d e A r b e j d e r o g F o r a n s t a l t n i n g e r a t g ø r e d e t m u l i g t f o r E v a k u ­

e r i n g s l e d e r e o g d i s s e s H j æ l p e p e r s o n a l e h v e r i n d e n f o r s i t O m r a a d e i e n

forekc n

g i v e n S i t u a t i o n a t k u n n e l ø s e e r / v e r

i d e E v a k u e r i n g s o p g a v e ,

a n s e r S t a t e n s c i v . L u f t v æ r n d ; t f o r a t v æ r e a f v æ s e n t l i g B e t y d n i n g , a t d e r a f o g t i l a f h o l d e s P ^ ^ T ; € ^ a l a m e r i n g e r _ a f _ L 23 e r e _ o g _ H ^ æ l £ e g e r s o n a l e * F o r m a a l e t m e d P r ø v e a l a . v æ r i n g e r n e s k u l d e v f a r e a t g i v e d e f o r s k e l ­ l i g e E v a k u e r i n g s m y n d i g h e d e r L e j l i g h e d t i l a t h ø s t e E r f a r i n g e r f o r d e p r a k t i s k e F o r a n s t a l t n i n g e r , h v o r m e d T i d . ; : - ; > e f o r A l a r m e r i n g e n s G e n n e m - * f ø r e l s e k a n n e d b r i n g e s m e s t m u l i g t . F o r a t s a m t l i g e E v a k u e r i n g s u d v s l g , P e r e o c a l e t i l O p s a m l i n g s s t e d e r

o g P e r s o n a l e t i l H j æ l p e s t a t i o n e r i e n n æ r F i e m t i d k a n f a a L e j l i g h e d t i l

a t d e l t a g e 1 - 2 G a n j | e i e n P r ø v e a l a r m e r i n g , a n m o d e s H r . P o l i t i m e s t e ­

r e n o m a t l a d e K r e d s é t i S E v a k u e r i r g e s e r t i o n a f h o l d e s a a d a n n e P r ø v e a l a r ­

m e r i n g e r , h v e r i n d e n f o r s i t O m r a a d e c . f t o r H r . P o l i t i m e s t e r e n s n æ r m e r e

D i r e k t i v e r . F o r a t P r ø v e a l a r m e r i n g e r n e k a n b l i v e n o g e n l u n d e e n s a r t e t i

Ø s t r e L u f t v æ r n s o m r a a d e , v i l d e n f ø r s t e P r ø v e a l a r m e r i n g b l i v e a f h o l d t

i e n d e r t i l a f S t a t e n s c i v * "

C t v æ r n u d p e g e t P o l i t i k r e d s * T i l d e n n e

Ø v e l s e a n m o d e s h v e r P o l i t . : ' : r „dns om a t s e n d e e n I a g t t a g e r j h v o r e f t e r

Ø v e l s e r a f l i g n e n d e A r t i d e f o r s c e l l i g e P o l i t i k r e d s e i v æ r k s æ t t e s « ?,cn v i l s e n e r e i i l g a a * P r ø v e a l a r m e r i n g e n b ø r j f t . ; r S t « c i v , L u f t v . s F o r m e n i n g d e l e s i 2 N æ r m e r e om T i d o g S t e d f o r Ø v ' 1

G r u p p e r ( a o g b ) ,

G r u g g e a o m f a t t e n d e P r ø v e a l a r m e r i n g a f : - E v a k u e r i n g s u d v a l g e n e s P e r s o n a l e ( h e r u n d e r E v a k u e r i n g s l e d e r e , I n d J c v a r - t e r i n g s l c d e r e o g L e d e r e a f H j æ l p e s t a t i o n e r ) . - Ø v r i g t P e r s o n a l e , d e r r a a d e s o v e r t i l E v a k u e r i n g e n s I v æ r k s æ t t e l s e

( h e r u n d e r A l a r m o r d o n n a n s e r m . f l . ) . G r u p g e _ _ b o m f a t t e n d e P r ø v e a l a r m e r i n g a f :

- P e r s o n a l e t i l O p s a m l i n g s s t e d e r o g

-

H j æ l p e s t a t i o n e r . D e t m a a a f p r a k t i s k e G r u n d e a n s e s f o r ø n s k e l i g t

,at Prøvealarmering

g e r n e i h v e r t e n k e l t T i l f æ l d e f o r u d b e r a w m e s o g a v e r t e r e s at f i n d e S t e d i n d e n f o r e t T i d s r u m a f 3 D a g e , l i g e s o m o g s a a M s d e s t e d e r n e forud maa b e k e n d t g ø r e s . V e d P r ø v e r l a i r c e r i n g e r a f d e under f t r u p p e b anført® ø n s k e r S t . c i v . L u f t v . s i g u i v : . ' . r r r r i o t s a a t e - i d s om S t o d o g T i d a t S t . c i v . L u f t v . e v e n t u e l k a n l a d o s i g .■■ • . . p r æ s e n t e r e p a a r t t e d e t . For a t S t , c i v . L u f t v æ r n k a n f a a L e j l i { - i : i i ; t d a ' i i i e 3 i g e t S k ø n o v e r d e n t i l A l a r m e r i n g e n s G e n n o c - f e ^ e ’r r T i d s k a l r y r . . a n m o d e H r , P o l i t i ­ m e s t e r e n o m e f t e r P r e v .......... . x . r e ^ e r n o h e r t i | T y£/*pn&e e t R e s u m e . - H v i l k e t J ^ r v e d mod' . l r . - j *

Made with FlippingBook - Online magazine maker