Karrebæk - Journalsag vedr. evakuering i Karrebæk, 1944

P o l i t im e s te re n i Næstved Evakuerinqssektionen

3 o

/8 1 9 4 4 .

N æ s t v e d , d e n

T i l

K a r r e b æ k

S o g n e r a a d .

U n d e r H e n v i s n i n g t i l S t a t e n s c i v i l e l u f t v æ r n s S k r i v e l s e P . A . J .

N r . 6 8 9 / 1 9 4 4 a f 2 4 / 8 1 9 4 4 , i f ø l g e h v i l k e n d e r n u o g s a a s i s a l u d a r b e j d e s P l a n e r f o r b l . a . H j æ l p e s t a t i o n e r i L u f t b e s k y t t e l s e s o m r a a d e r n e s L a n d -

k o m m u n e r o g - d i s t r i k t e r , s k a l m a n a f H e n s y n t i l d e n r e t t e i n d b y r d e s

P l a c e r i n g a f s a m t l i g e p l a n l a g t e H j æ l p e s t a t i o n e r a n m o d e o m , a t d e r f o r

K a r r e b æ k s S o g n s V e d k o m m e n d e m a a b l i v e p l a n l a g t o p r e t t e t H j æ l p e s t a t i o ­

n e r f ø l g e n d e S t e d e r :

1 . S ø h v i l e G - d . ( v e d L a n d e v e j e n t i l S k e l s k ø r ) .

2 . K l i n t e b y .

M a n u n d l a d e r i k k e s a m t i d i g a t m e d d e l e , a t N a b o k o m m u n e r n e s H j æ l p e ­

s t a t i o n e r n æ r m e s t S o g n e g r æ n s e n e r p l a n l a g t o p r e t t e t s a a l e d e s :

S t e n b æ k s h o l m , S k r a v e r u p H s e . , S a l t ø M ø l l e , T a a s t r u p o g M e n s t r u p .

L e d e r a f E v a k u e r i n g s s e k t i o n e n .

Made with FlippingBook - Online magazine maker