วารสารบางมด เล่มที่ 3 (เสริมก้น - เสริมสะโพก)

T h e P r o f e s s i o n a l o f B u t t o c k S u r g e r y ป จจุ บั นคนไทยหั นมาสนใจการเสริ มสะโพก เสริ มก นกั นมากขึ ้ น ซึ ่ งตามหลั กการแพทย แล ว สะโพกหรื อก น ที ่ สวยต องมี สั ดส วนที ่ พอเหมาะ การเสริ มสะโพก หรื อการเสริ มก น วิ ธี ที ่ นิ ยมคื อ การเสริ มด วยถุ งซิ ลิ โคน เพราะปลอดภ ั ย สามารถรองร ั บแรงและน ้ ำหน ั กได  มาก และสามารถเล ื อกขนาด และร ู ปทรงท ี ่ ต  องการได  ส วนแผลการผ าตั ดจะซ อนอยู  บริ เวณร องก น

Q & A

“เสริ มสะโพก - เสริ มก น” ต างกั นอย างไร ?

Q

“การเสริ มสะโพก” คื อ การเสริ มส วนสะโพกด านข างให ผายออกมา เพื ่ อให รู ปร างดู มี ส วนเว า โค ง ส วน “การเสริ มก น” คื อ การเสริ มเพื ่ อ เพิ ่ มส วนด านหลั งให นู นขึ ้ นมา เพื ่ อให มี รู ปทรงกลมกลึ ง

A

เสริ มก น

เสริ มสะโพก

“ถุ งซิ ลิ โคน” ในการเสริ มสะโพก - เสริ มก น มี อั นตรายหรื อไม ? ถุ งซิ ลิ โคน ที ่ ใช ในการเสริ มสะโพก – เสริ มก น ได รั บมาตรฐาน อย. US FDA ดั งนั ้ น การเสริ มด วยถุ งซิ ลิ โคนมี ความปลอดภั ยสู ง และได รั บการรั บรองว า สามารถอยู  ได ตลอดชี วิ ต หลั งผ าตั ด วั นรุ  งขึ ้ นก็ สามารถทำกิ จวั ตรประจำวั นได ปกติ เพี ยงแต ห าม นั ่ งทั บโดยตรง เวลานอนให นอนคว่ ำ หรื อนอนตะแคงซ าย-ขวา แผลจะค อนข างหายดี หลั งผ าตั ดสั ปดาห แรก หลั งผ าตั ดเสริ มสะโพก – เสริ มก น พั กฟ  นนานเท าไหร ?

Q

A

Q

A

การนั ่ ง การเล นกี ฬา จะทำให ซิ ลิ โคนแตกหรื อไม ?

Q

การนั ่ ง การเล นกี ฬา จะไม ทำให ซิ ลิ โคนแตก เพราะถู กทดสอบมาแล วว า ซิ ลิ โคนสามารถ รองรั บแรงกดดั นได สู งมาก ยกเว นกรณี ของแหลมทิ ่ ม มี โอกาสแตกได เช น โดนมี ด คั ตเตอร หรื อเข็ มฉี ดยา

A

1 The Professional of Buttock Surgery

Made with FlippingBook - Online catalogs