Hjernecella 1/2024

Forberedelser til resten av livet Målet er å bedre funksjonen så mye som mulig, og finne måter å kunne delta og mestre deler av hverdagen. For etter rehabili­ teringsoppholdet skal pasientene hjem til sine egne kommuner. Noen pasienter havner på sykehjem, mens andre bor hjemme med støtte fra helsepersonell. Becker og fagfolkene på Sunnaas hjelper til med å forberede pasienten, de pårørende og det lokale teamet, og å bygge et godt lokalt tilbud. Hvordan går det i årene etterpå? Fortsetter pasientene å være innelåst i egen kropp, eller blir de bedre? Det har forskerne ved Sunnaas nå forsøkt å finne ut mer om. Mange ble litt bedre Forskerne har tatt for seg data fra 51 pasien­ ter som er blitt fulgt i opptil 44 Av disse fortsatte de aller fleste å trenge mye hjelp i hverdagen. De fleste opplevde likevel å bli bedre. Det var imidlertid betydelig forskjell mellom ulike pasienter. Tre av deltagerne i studien ble faktisk helt bra, mens én ikke opplevde noen bedring. Resten lå et sted imellom. Becker forteller at 23 personer fikk igjen såpass mye funksjon i kroppen eller kommu­ nikasjonsevnene at de ikke lenger regnes som innelåste.

Han forteller at selv små forbedringer kan bety mye for livskvaliteten. Kanskje blir det mulig å kjøre sin egen stol eller å kommunisere med egen stemme. Uventede skader i hjernen Forskerne gjorde også en annen oppdagelse. Det viste seg at hele 80 prosent av pasientene ikke bare hadde skader i det spesielle området av hjernestammen, men også andre steder i hjernen.

– Det var et uventet funn, sier Becker.

Han mener det er spesielt interessant at de med færre slike skader, hadde større sjanser for å komme ut av locked-in-syndromet.

– Dette er viktig fordi det kan si noe om prognosen for nye pasienter, sier forskeren.

Undersøkelser av skader andre steder i hjer­ nen kan altså si noe om sjansene til bedring.

Gode norske data Becker mener studien bidrar med ny kunn­ skap på et område der vi ikke vet så mye fra før. Det er ikke gjort så mange langvarige under­ søkelser av denne veldig sjeldne tilstanden, og dataene som er samlet fra Sunnaas er i tillegg svært detaljerte. Dessuten er det en fordel at deltagerne representerer hele befolkningen, siden alle med LIS i Norge havner på samme sted. Da øker sjansene for at funnene gjelder generelt for folk med LIS, ikke bare en uvalgt gruppe. Forskerne skal bruke dataene videre i flere studier, blant annet på pasientenes livskvalitet og mulighet til å bestemme over eget liv.

– Noen kan for eksempel få tilbake litt beve­ gelse i armer eller bein, eller litt taleevne.

– Det er interessant at dette ikke bare kan skje den første tiden, men i flere år etter skaden, sier Becker.

17

www.slagrammede.org

Hjernecella nr. 1 • 2024

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online