somnus nr 4_2019

NORSK PASIENTSKADEERSTATNING:

T i år etter svineinfluensavaksinen kommer det fremdeles krav om erstatning fra pasienter med narkolepsi. – Vi tar sakene like alvorlig fortsatt, selv om muligheten for å nå frem er veldig mye mindre, sier Elin Melvær i NPE.

STRENGT Skal være riktig, ikke

Bygger på journalene – Begrunnelsen for mange av dem som har fått avslag, var at de hadde klare symptomer med tilsvarende plager før de fikk vaksinen. Utredningen vår foregår på bakgrunn av journaler og dokumentasjon, for- klarer Melvær. Det betyr at det er lettere å konklu- dere jo raskere og bedre legen har skrevet journalen sin. Mange ganger har leger og jurister måttet spørre seg «hva mener legen med dette journal- notatet, hvilket symptom har pasienten?». Ikke like strenge krav Det er ikke nødvendig å bevise at narkolepsien skyldes vaksinen. NPE gir medhold hvis vaksinen kan være årsak til plagene. Når det blir avslag, er det fordi NPE mener at det er andre, mer sannsynlige årsaker til plagene. Siden Pandemrix var en anbefalt vaksine, vurderes sakene etter en lovbestemmelse som har ikke krever like strenge beviser som om det hadde vært en vanlig, frivillig vaksine. Noen pasienter skaffer seg uttalelser

over opplysninger de har fått om at noen av barna som har fått erstatning, faktisk er blitt friskere enn saksbe- handlerne trodde da erstatningssaken ble avsluttet i NPE. – Også finske forskere forteller at mange klarer seg godt, men det er også mange som har store og varige utfordringer på grunn av plager som er satt i sammenheng med vaksinen, sier hun. Én av fem får medhold Mange flere barn enn voksne har fått medhold i at de har krav på erstat- ning, og barna har jevnt over fått større summer hvis de har fått erstat- ning. De aller fleste får likevel avslag. Av de 743 sakene som er fer- digbehandlet, har en av fem – 151 personer – fått erstatning. Det er betalt ut over 350 millioner kroner i erstatning. 33 saker er fremdeles under arbeid. 261 har klaget på avslaget de har fått, og av dem har 44 fått gjort om vedta- ket. NPE har gjort om 25 av sakene selv fordi forskningen har kommet opp med nye resultater i mellomti- den.

Tekst og foto: Georg Mathisen

Melvær er seksjonssjef i Norsk pasientskadeerstatning. De fem siste årene har hun ledet saksbehandlerne som arbeider med narkolepsisakene. – Disse sakene har lagt beslag på store saksbehandlerressurser, og vi får fortsatt nymeldte saker. Rutinen er at vi behandler alle saker etter for- valtningsloven og at alle har krav på å få seriøs behandling, bedyrer Melvær. For helsevesenet var alle sakene i kjølvannet av Pandemrix-vaksinen en ny type sak. – Vi holder oss orientert gjennom forskermiljøene. Det som utkrystalli- serte seg relativt fort i Norge og andre land, var det vi kaller et stor- mende forløp hos barn som nokså akutt ble veldig syke. Der har det vært gjennomført et stort arbeid med grundig gjennomgang av konsekven- sene, sier hun. NPE har ikke detaljert oversikt over sakene etter at de er ferdigbehandlet der. Men Elin Melvær gleder seg

20

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker