somnus nr 4_2019

Norsk pasientskadeerstatning har ikke noe ønske om å spare, men betaler ut erstatning der det er riktig, sier seksjonssjef Elin Melvær.

tid å behandle sakene. – Det har vært utfordrende at det periodevis kom mange saker, for vårt saksbehandlingsapparat er rigget nor- malt til alle typer saker basert på det antallet saker vi forventer. Det var perioder underveis hvor saksbehand- lingen ble unødvendig lang, kanskje mest på sakkyndigsiden. Dette er ikke saker som hvem som helst kan utrede, og mange har vært forsiktige med å påta seg slike oppdrag, forkla- rer seksjonssjefen. NPE har ambisjon om å ta stilling til om det er noe erstatningsansvar, i løpet av et år og så bruke kanskje et år til på å beregne erstatningen. Samtidig arbeider saksbehandlerne med flere andre saker parallelt med Pandemrix-søknadene. Skal ikke spare – Vi involverer dem vi mener vi trenger, så vi er sikre på at vi har et solid fagmiljø både når vi vurderer ansvaret og når vi beregner erstat- ningen, sier Melvær. Hun mener at selv om utgangspunk- tet er trist – det at en vaksine som myndighetene anbefalte og som ble ansett som veldig viktig – viste seg å skade noen, har NPE klart å gi et bidrag til at de som har krav på erstatning, faktisk får det: – Det er dem ordningen vår er til for, sier hun. – Vi har ikke noe ønske om å spare. Det har ikke vært noen føringer som tilsier at vi skal være strenge på noen måte. I den grad det har vært omgjø- ringer i Pasientskadenemda, eller i domstolen, retter vi oss etter deres anvisninger. Vi utbetaler erstatning der vi mener det er grunnlag for det, sier Elin Melvær.

fra familiemedlemmer, skole eller helsesykepleier for å underbygge hvilke plager de har og når de opp- sto. Ikke minst hvis saken går videre til Helseklage eller domstolen, er slik dokumentasjon viktig. Det som

trengs, er bevis som kan gjøre det sannsynlig at det er en sammenheng mellom vaksinen og narkolepsien. Ambisjon: To år Mange har reagert på at det tar lang

21

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker