somnus nr 4_2019

I september sendte Søvnforeningen brev med overskriften Livsfarlig ventetid på CPAP og maske, til helseminister Bent Høie og Helsedirektoratet.

Kampen for nasjonale retningslinjer for søvnapné

Marit Aschehoug tekst

behandling for pasienten fører til stress og bekymring som igjen påvir- ker helsesituasjonen. Undersøkelser gjennomført av over- lege Harald Hrubos-Strøm og søvn- klinikken ved LHL-sykehuset, Gardermoen, i samarbeid med ResMed (leverandør av masker og CPAP) indikerer at over en halv mil- lion mennesker i Norge går rundt med en ubehandlet søvnlidelse. Økt bevissthet om helsebetydningen av god søvn, vil i årene som kommer føre til ytterligere press på behand- lingskjeden. Handlingsplan Søvnforeningen ber om at det blir satt i gang arbeid med en handlings- plan for å redusere ventetiden på behandling av søvnapné og utleve- ring av livsviktig utstyr umiddelbart etter at diagnosen og behandlingsbe- hovet er definert. Søvnforeningen opplever også svært ulik praksis fra de forskjellige behandlingshjelpemiddelsentralene som skal levere ut forbruksutstyr når behandling er igangsatt. Å tilpasse riktig maske er kritisk for pasientens mestring av behandlingen. Noen av sentralene lar pasientene prøve for- skjellige masker, andre gjør det slett

Der skriver Søvnforeningen at man er sterkt bekymret for ventetiden på livreddende utstyr til ferdig utredede pasienter med søvnapné ved mange av landets øre- nese- halsavdelinger. Foreningen ber om tiltak for å redu- sere ventetiden til maksimum tre uker. Pasienthistorier En diagnostisert pasient har nettopp mottatt beskjed om at vedkommende har en kronisk livsvarig diagnose som ubehandlet kan føre til alvorlige tilleggsdiagnoser som hjerteinfarkt, slag, diabetes II og høyt blodtrykk blant annet. Søvnforeningen har flere pasienthistorier der det går fra et halvt til ett års ventetid fra pasienten får diagnosen, til det tilpasses CPAP og maske for behandling. Det er liten hjelp i å søke på fritt sykehusvalg på helsenorge.no for der er tallene for ventetid ikke oppdatert. De sykehusene vi nå har slike histori- er fra er Drammen og Stavanger. Men det gjelder også Ahus. Vi har dessverre mange tilsvarende historier. Søvnapné er det eneste dødelige søvnsykdommen. Lang ventetid på

Hvor lenge skal en pasient vente fra diagnosen søvnapné er satt og til behandling med CPAP og maske begynner? Søvnforeningen mener helst samtidig og i alle fall ikke mer enn tre uker.

ikke. Det er opp til hvert enkelt helseforetak å regulere hva regionens behandlingshjelpemiddelsentral skal gjøre. «Nasjonalt normerende» Helsedirektoratet svarer en måned senere at de utvikler, formidler og vedlikeholder nasjonale faglige ret- ningslinjer som understøtter de mål som er satt for helse- og omsorgstje- nesten. «Gjennom anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer opp-

22

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker