somnus nr 4_2019

På Facebooksidene får Søvnforeningen høre triste pasienthistorier om lange ventelister og forskjellbehandling fra helseregion til helseregion.

trer Helsedirektoratet nasjonalt nor- merende på utvalgte områder», heter det. De nasjonale faglige retningslin- jene skal være nyttige i arbeidet med kontinuerlig forbedring av virksom- het og tjenester. Nasjonale faglige retningslinjer blir ikke utarbeidet på alle fagområder. De utvikles på områder med prioritert behov og i tett samarbeid med relevante fagmiljøer og pasient-/bruker-representanter. Direktoratet følger med på forhold som er av betydning for folkehelsen og utviklingen i helse- og omsorgs- tjenestene. For å gjøre gode priorite- ringer i utvelgelsen av fagområder det skal lages faglige retningslinjer for, anvender Helsedirektoratet tyde-

lige og transparente kriterier. Disse tar utgangspunkt i områder der man ser behov for å sikre god kvalitet og riktige prioriteringer i forhold til nytte, alvorlighet og ressursbruk, bidra til å hindre uønsket variasjon, løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige pasientforløp. Helsedirektoratet har p.t. ikke planer om å starte et arbeid for å utvikle en nasjonal faglig retningslinje for søvnapné, heter det videre. «Søvnforeningen er velkommen til å fremme et konkret og begrunnet forslag om at Helsedirektoratet vurderer behovet for en ny nasjonal faglig retningslinje på deres område. I så fall bes Søvnforeningen om å

fylle ut et skjema, slik at Helsedirektoratet kan gjøre en systematisk vurdering av forslaget. Vi ber også om at dere skriver inn referanser til relevant dokumentasjon og litteratur som kan bidra til å underbygge og belyse problemstil- lingen/tiltaket. Et slikt forslag vil vurderes i forhold til andre forslag med hensyn til prioritering av helse- faglig spørsmål der det er behov for å være faglig normerende og bruk av direktoratets ressurser», heter det i svaret, Pasientombudet i Oslo og Akershus har bedt om å bli holdt orientert om de svarene Søvnforeningen får.

23

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker