somnus nr 4_2019

HELSEJURISTENE

Helse Sør-Øst Variert jushverdag i Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak og har ansvar for spesial- helse-tjenester til tremillionermennesker i ti fylker. Det er ingen tvil omat juristene i Helse Sør-Øst RHF har nok å henge fingrene i.

– Mye kan være ganske akutt og ha korte frister. Vi er innom så utrolig mye forskjellig, sier hun, og gir et lite utvalg: – Fast eiendoms rettsforhold, tings- rett, bistand i forbindelse med byg- ging av sykehus, salg av eiendom, fusjonsprosesser og omorganisering- er, IKT, offentlige anskaffelser, kon- kurranserett, statsstøtte, arbeidsrett og pensjonsrett, helserett, kontrakts- rett og generell forretningsjus. Privat og offentlig rett Helse Sør-Øst RHF er desidert størst av de fire regionale helseforetakene i Norge etter at Helse Sør og Helse Øst RHF ble slått sammen i 2007. De regionale helseforetakene eies av sta- ten ved Helse- og omsorgsdeparte- mentet, som gjennom et årlig opp- dragsdokument gir viktige føringer for driften. – Vi jobber med både offentlig og privat rett, sier Mydland. Det blir en del foretaksrett/selskaps- rett og juridiske oppgaver inn mot organisering av datterselskaper, her- under fellestjenester for helseregio- nen og også samarbeid mot de øvrige helseregionene.

– Jeg har også vært innom panterett og fungert som eiendomsmegler ved salg, legger kollega Tina Elisabeth Ravn til. – Håndtering av rettslige og utenom- rettslige tvister og forhandlinger hører med, og gjør arbeidshverdagen svært variert, tilføyer hun. – Vi er også et bindeledd mellom departement/direktorat og helsefore- tak. Vi skal både hjelpe til med å implementere lovendringer og pro- sjekter, men også videreformidle erfaringer fra helseforetakenes virke- lighet oppover, sier Berit Solveig Herlofsen. Hennes område er helserett, og hun forteller at hun jobber med pasien- trettigheter, prioritering og ulike spørsmål knyttet til sørge-for-ansva- ret. – Vi samarbeider mye med juristene på sykehusene. Det er stor variasjon i hvordan deres arbeidshverdag er – noen har store juridiske avdelinger, mens andre sitter nærmest alene. Derfor har vi også etablert flere regi- onale nettverk der de som jobber med ulike fagområder kan møtes og diskutere, forteller hun. Juristene i Helse Sør-Øst forteller at

Tuva Bønske Grønning for bladet Juristen

Totalt i foretaksgruppen Helse Sør- Øst er det om lag 80.000 ansatte. – Foretaksgruppen er en stor eien- domsbesitter, innkjøper og arbeidsgi- ver. Det er utrolig mye forskjellig og spennende jus å jobbe med, sier Ann- Margrethe Mydland, som leder den juridiske avdelingen i det regionale helseforetaket. Vi møter henne sam- men med de tre kollegaene Tina Elisabeth Ravn, Hilde Skretteberg og Berit Solveig Herlofsen i deres Oslo- lokaler. Noen av dem sitter her, mens noen sitter i Skien. Felles for dem alle er at de ofte er mye på farten rundt om i området foretaket dekker. Det strekker seg fra Tynset i nord til Flekkefjord i sør. Variert jushverdag Mydland har vært i jobben i 18 år, og tror noe av grunnen til at hun trives så godt er den store variasjonen. Hun forteller at hva de jobber med går litt i bølger og at de har sluttet å lage årsplaner fordi det er vanskelig å for- utsi hva som vil dukke opp.

Det er helt nødvendig at helseforetakene har egne jurister og advokater. Tina Elisabeth Ravn

32

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker