somnus nr 4_2019

Fra venstre Berit Solveig Herlofsen, Ann-Margrethe Mydland, Tina Elisabeth Ravn og Hilde Skretteberg

pasientforløpene har endret seg mye i tråd med den medisinske utviklingen. – Før kunne ett sykehus gjøre nesten alt, men nå blir det stadig mer spesia- lisering og funksjonsfordeling. Det bringer frem et behov for likere praksis og for eksempel IKT-syste- mer når journaler og informasjon skal deles på tvers, sier Herlofsen. – Det gir naturligvis store utfordring- er. Herlofsen trekker også frem person- tilpasset medisin som et tema med nye juridiske problemstillinger, og trekker blant annet frem debatten vi har hatt om immunterapibehandling som er startet opp privat. – Hva skal det offentlige egentlig

tilby? Hva skal ligge i vår «basket of benefits»? spør hun. Digitalisering Stadige nyvinninger innen helse-tech, kunstig intelligens og digitalisering blir også fort mat for juristene, noe Hilde Skretteberg jobber mye med. – Personvern blir også en mer og mer sentral del av virksomheten. Det kan være problemstillinger knyttet opp til helseapper, journaler, forskning og så videre. – Det jobbes dessuten mye med tilrettelegging for digitalisering slik at pasientene blant annet skal få inn- syn i egne journaler, sier hun. Skretteberg jobber i tillegg med

IKT-prosjekter. Med på beslutningene

Juristene har de siste årene merket at antallet jurister ute hos helseforeta- kene har steget, og mener digitalise- ring og økt fokus på pasientrettighe- ter er noen av grunnene til at dette et nødvendig. – Vår virksomhet har blitt veldig rettsliggjort. Det er helt nødvendig at helseforetakene har egne jurister og advokater. Sykehus er store og komp- lekse virksomheter og de er avhengi- ge av gode jurister der, sier Tina Elisabeth Ravn. Ravn har bakgrunn fra bank og advo- kat i privat advokatvirksomhet, og

33

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker