somnus nr 4_2019

NORGE RUNDT Stinn brakke i Hornemannsgården

TRONDHEIM

Mange hadde sett annonsen og for- håndsomtalen av søvnmøtet i Trondheim. Første deltager kom over en time før møtet begynte. Det kom over 70 mennesker. Første foredrag var Morten Engstrøm om målinger av søvn. Han er leder i NOSM, Norsk forening for søvnmedisin, en interesse- organisasjon for helsepersonell og forskere som arbeider med søvn, søvnproblemer og søvnsykdommer. Han er spesialist i klinisk nevrofysiologi, førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU og overlege på St. Olav. Etter denne generelle innledningen, delte for- samlingen seg i to og pasienter med hyper- somnier fikk bruke spesialsykepleier Knut Bronder omfattende kunnskaper. I hovedsalen fortalte Pål Stensaas og Marit Aschehoug sine historier om søvnapné, hvordan det ble oppda- get og hvordan de mestrer hverdagene med CPAP og maske. Etterpå var det demonstra- sjon av maskiner og masker. Det er alltid populært for det viser seg at det ikke er lett å få prøve nye masker for å finne den rette. Og hvor skal søvnapnépasienter henvende seg for å se det store utvalget som finnes? Det ble også tid til å snakke litt om insomni.

Selv Storsalen i Hornemannsgården ble trang når Søvnforeningen holdt åpent møte.

 Ventetiden økte innen somatikk og andel frist- brudd økte i alle sektorer. Samtidig er det flere pasi- enter som får behandling i somatikk, psykisk helse- vern for voksne og rusbehandling. Dette viser tall for 2. tertial 2019 som er rapportert fra spesialisthelse- tjenesten til Norsk pasientregister.  Omtrent 1,6 million pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus de åtte første månedene i 2019. Dette var en økning på 0,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2018  Det var en liten nedgang i antall døgnopphold og

en liten økning i antall dagbehandlinger. Antall poli- kliniske konsultasjoner økte med 2 prosent.  I psykisk helsevern for voksne fikk nesten 127 000 personer helsehjelp, en økning på 2,1 prosent fra året før. Det var en økning i antall oppholdsdøgn og i polikliniske kontakter.  48 000 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helse- vern for barn og unge, en nedgang på 0,8 prosent fra året før. Det var en nedgang i døgnopphold og gjennomsnittlig varighet på døgnoppholdene ble også redusert.

40

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker