somnus nr 4_2019

NORGE RUNDT Julemøte i Oslo med forviklingar Julemøte for medlemmer i

man sovner på jobben eller alltid kommer for sent uten at diagnosen er stilt. Noe av det samme gjelder søv- napnépasienter. Undervisning Advokat Christensen blir en støtte- spiller i Søvnforeningen fremover. Marit Aschehoug fra styret holdt et muntert kåseri om hvordan hun, og Pål Stensaas og Torunn Gløtta, har vært prøvepasienter for legestudenter i Oslo. Overlege Harald Hrubos- Strøm på Ahus har et professorat i Oslo og underviser på institutt for adferdsvitenskap. Der skal studen- tene lære å samtale med pasientene.

Han understreket med et smil for stu- dentene at det er en grunn til at alle har to ører og en munn. Det er viktig å lytte til pasienten og kartlegge mer enn akkurat det pasienten spør om. Det vakte munterhet at «pasienten» klagde over CPAP-behandlingen og ønsket seg noe annet. Ingen av leges- tudentene kom på å spørre om CPAP-maskinen virket bra eller om det kunne gjøres noe med maskeval- get. Forviklingar Forviklingene oppstod fordi Bristol hadde flyttet fagmøtet fra Mauriske Hall der foreningen har vært de siste

Oslo og Akershus er en gam- mel tradisjon som vedlikehol- des.

OSLO

Det var i sin tid de to største fylkes- lagene i Søvnforeningen. Det er fort- satt der foreningen har flest medlem- mer. De siste årene har julemøtet vært på hotell Bristol i Oslo sentrum. Det høres luksuriøst ut, men det er ikke så mange som vil ha julemøter på en søndag og det er lett å komme dit. Styreleder Pål Stensaas ønsket vel- kommen og orienterte om styrets besøk i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Årets hovedtaler var advokat Preben Christensen som snakket om rettigheter i arbeidslivet. Både generelle rettigheter for tilrette- legging, men også individuelle rettig- heter når det foreligger en diagnose. Flere i salen påpekte at pasienter med hypersomnier opplever proble- mer i forhold til tilrettelegging på arbeidsplassen fordi diagnosene er sjeldne og tar lang tid å få. I venteti- den kan man risikere oppsigelse fordi

Digital Kahoot-quiz er populært og vinnerlaget «Pål sine høner» vant nyde- lige hårbøyler med juletre. Fra venstre Per Egil Hesla, Stein Ramberg og Margaret Ramberg.

Vil spare pasienter for sykehusbesøk – tar oppfølgingen med Airview og Skype

Helse Nord-Trøndelag forteller om nyvinningen på sin Facebook-side: Helse Nord-Trøndelag har en stadig økende pasientgruppe som utredes for søvnapné, og som starter med CPAP- behandling. Mange av pasientene som bruker CPAP er i yrkesaktiv alder, og behand- lingen er viktig både for å bedre livs- kvalitet, forebygge alvorlig sykdom og å innfri helsekravet til førerkort. Dette medfører økt aktivitet på poliklinik- ken, og for pasientene innebærer det

flere oppmøter på sykehuset spesielt under det første behandlingsåret. Som et forbedringsprosjekt i helse- foretaket ønsker Medisinsk pleieavde- ling på Sykehuset Levanger nå å ta i bruk AirView. Dette er et verktøy som leverandøren av CPAP-maskinene til- byr, og muliggjør avstandsoppfølging av behandlingen. – Med AirView håper vi å spare pasi- entene for noen av oppmøtene på sykehuset. Dette gjør at de slipper å ta seg fri fra jobb, og slipper å reise

mellom hjemstedet og avdelingen for å møte helsepersonell, sier spesialsy- kepleier og fagutvikler på avdelingen, Vigdis Fossland. Hun sier konsultasjonen med pasien- tene vil foregå via Skype for Business, og forhåpentligvis vil en slik oppføl- ging også effektivisere oppfølgingen av en voksende pasientgruppe.

42

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker