somnus nr 4_2019

Fersk doktorgrad om insomni

Andre lidelser Studien i 2014 fant at insomni har sammenheng med andre lidelser. Etter å ha justerte for en rekke fakto- rer, fant Uhlig i 2014 at det var mer enn åtte ganger sannsynlig at de med dårlig selvrapportert helse også hadde insomni. Det samme fant han også ved angst og depresjon. – Det var også tre ganger større sannsynlighet for at de med muskel og skjelettplager også hadde insomni, og forskerne fant sammenhenger mellom insomni og overvekt, røyking, høyt alkoholinntak og fysisk inaktivitet. I 2018 ble det igjen foretatt en studie. Målet med denne studien var å undersøke den potensielle sammen- hengen mellom søvnløshet og risiko for kroniske muskel- og skjelettplager (CMSC) og kronisk utbredte muskel- og skjelettplager (CWMSC). Studiens konklusjon er at søvnløshet er assosiert med økt risiko for muskel- og skjelettplager. SOMNUS kommer tilbake senere med informasjon om Benjamin Langsæter Uhligs ferske doktorgrad.

Benjamin Langsæter Uhlig har i desember disputert for en dok- torgrad ved Fakultet for medisin og helsevitenskap på NTNU i Trondheim. The epidemiology of INSOMNIA in the Nord-Trøndelag Health Study. Uhligs hovedveiledere har vært professor Knut Hagen og professor Trond Sand, begge NTNU. En studie publisert i Sleep Medicine i 2014 basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) så den gangen på utbredelsen av insomni, også kalt søvnløshet, blant nordmenn. 7,1 prosent av de som svarte på spørreskjemaet, hadde insomni. Da var det NTNU-studenten Benjamin Langsæter Uhlig som var forskeren bak studien. Nå har han tatt en doktorgrad på insomni med tittelen: studium av hel- setilstand og sykdomsutbredelse på insomni i Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag (HUNT). Prøveforelesningen hadde tittelen: «Søvnløshet: Folkehelsebyrde og nye trender i behandlingsutvikling og for- midling». NevSom inviterer til faglig forum for hypersomnier. Norges eneste fagnettverk for narko- lepsi/ CNS-hypersomnier er nyttig for nevrologer og barne- leger. Møtene holdes to ganger i året. Gjennom nettverket ønsker NevSom kontakt med alle leger og fagfolk i Norge som ser pasienter med CNS-hypersom- nier. NevSom inviterer nevrologer og bar- neleger, kliniske nevrofysiologer, eksperter i søvnmedisin og andre behandlere, forskere og fagfolk med interesse for fagfeltet til å melde seg inn i sitt fagnettverk «Faglig Forum for CNS-hypersomnier». Formålet er kompetanseheving og kompetanses- predning om sykdomsgruppene som

INSOMNI  Symptomene ved insomni er pro- blemer med innsovning, hyppige opp- våkninger, tidlig morgenoppvåkning eller å oppleve såkalt ikke-restitue- rende søvn.  På dagtid opplever personer med insomni tretthet, konsentrasjonsvan- sker, humørsvingninger og liknende. Funksjonen på dagtid er med andre ord nedsatt.  Det er vanlig at pasienter med insomni har noen gode netter inn- imellom, men minst tre dårlige netter per uke er nødvendig for å få diagno- sen insomni. Insomni deles hovedsakelig inn i to diagnosegrupper; primær insomni og komorbid insomni.  Primær insomni er når søvnproble- mene ikke er forårsaket av en kjent somatisk eller mental lidelse.  Komorbid insomni er søvnvansker som enten eksisterer sammen med, er forårsaket av, eller forsterket av en annen lidelse eller sykdom. Kilde: Bjørn Bjorvatn, Folkehelseinstituttet fokus på klinisk nytte, kasuistikker og diskusjoner. Tid til diskusjon og faglig erfa- ringsutveksling vektlegges. Siste møte var i desember med hoved- temaet «Persontilpasset behand- ling av narkolepsi». Neste møte, våren 2020, skal tentativt handle om førerkort og Norsk Narkolepsiregister – et medisinsk kvalitetsregister for narkolepsi og relaterte CNS-hypersomnier. Kontaktperson: Meld deg inn ved å sende en e-post til: Ragnhild Berling Grande, ph.d. og spesialist i Nevrologi ved NevSom. E-post: Ragran@ous-hf.no Dato er ennå ikke besluttet.

Faglig forum for hypersomnier

NevSom har nasjonalt kompetansean- svar for: narkolepsi, idiopatisk hyper- somni (IH) og Kleine-Levin syndrom (KLS). Aktiviteten blir et totimers fag- møte som holdes i NevSoms lokaler på Ullevål to ganger årlig med mulig- het for deltagelse fra hele Norge via videokonferanse. Møtene inneholder foredrag om aktuelle temaer med

44

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker