CNB magazine 100 jaar nr 2

Wat Betalingszekerheid

Plaats Lisse

Creditmanagement, topsport onder de radar Ze staan rood omcirkeld in de agenda van CNB creditmanagement: de zes jaarlijkse betaaldata aan het einde van de bekende leverperioden. Het thuisfront van deze CNB’ers weet exact wat dat betekent voor hun partners: overwerk met pizza’s op het CNB-kantoor om de salderingsbedragen uitbetaald en geïnd te krijgen. De betaaldagen zijn tussensprints in de financiële koers die CNB vaart om de betalingszekerheid aan verkopende klanten gestand te doen, zonder terug te hoeven vallen op de omslagregeling. Met succes. In 100 jaar heeft CNB deze coöperatieve zekerheidsstelling nog nooit in hoeven te zetten. Aan de hand van vier vragen vertelt Jan Hugo deWit, Manager Creditmanagement, hoe CNB dit op een financieel verantwoorde manier voor elkaar krijgt.

100 jaar CNB = 100 jaar betalingszekerheid zonder om te slaan

Jan Hugo deWit, Manager Creditmanagement

Betalingszekerheid en de omslagregeling, hoe verhouden die zich tot elkaar?

‘We gaan ook proactief met bedrijven in gesprek en vragen, als daar aanleiding voor is, om extra zekerheden.’

‘Iedere order die via CNB gesloten wordt, is in principe een driepartijenovereen­ komst tussen de koper, verkoper en CNB. Op deze driepartijenovereenkomsten geven wij betaalgarantie, op tweepartijen- overeenkomsten niet.Wel kan CNB deze vorderingen middels een machtiging verrekenen. De betaling van de fysieke levering verloopt altijd via ons huis. Dat betekent dat wij, in geval van een driepartijenovereenkomst, de verkopende partij op de bij de uitleverperiode behorende betaaldag volledig uitbetalen. De kopende partij moet voor of op diezelfde betaaldag aan CNB betalen. Doet hij dat niet of later, dan dragen wij het risico; de verkopende

partij krijgt altijd op tijd uitbetaald. Dat is de betalingszekerheid die wij garanderen. CNB staat in voor de betaling aan verkoper ook wanneer de koper niet of te laat betaalt. Om dat te kunnen, reserveren wij en hebben we een eigendomsvoorbehoud op het product. De omslagregeling is een extra vangnet onder de betalingszekerheid. Op het moment dat het niet te incasseren bedrag zo hoog is dat de solvabiliteit van CNB in gevaar zou komen, dan wordt het financiële leed over alle in die leverperiode verkopende leden van de coöperatie verdeeld: ieder betaalt dan een deel van dat bedrag. Gelukkig slagen we er al 100 jaar in om dat te voorkomen. Daar werken we onder de radar dagelijks hard aan.’

CNB 100 magazine

CNB 100 magazine 73

72

Made with FlippingBook HTML5