Somnus nr 1 2013

Søvnlause er i dårle- gare form Søvnlause er mindre i aktivitet – og nå viser det seg òg at dei er i dårlegare fysisk form. Forskarar ved NTNU og Karolinska Institutet har under- søkt sambandet mellom symptom på søvnløyse – insomni – og maksimalt oksy- genopptak i ei gruppe på nær 3500 friske personar, melder SOVno. Tidlegare studier har vist at dei som lir av søvnløyse, rapporte- rer om låg fysisk akti- vitet. Derfor ville for- skarane sjå på forhol- det mellom insomni og såkalla kardiores- piratorisk fitness. Det vil seie blodtrykk, lungefunksjon og kon- disjon, og blir målt i maksimalt oksygen- opptak. Deltakarane rappor- terte kor ofte dei hadde opplevd søvn- problem dei siste tre

månadene. Dei symp- toma som vart målt, var vanskar med å sovne, gjentekne opp- vakningar i løpet av natta, tidleg oppvak- ning utan å få sove att, og trøyttleik på dagtid. I tillegg målte forskarane oksygen- opptaket på trede- mølle. Forskarane fann ut at søvnløyse heng saman med dårlegare oksy- genopptak, og dei som hadde dei fleste og dei hyppigaste symptoma, hadde òg dårlegast oksygen- opptak. Desse funna var uavhengige av risikofaktorar og kva deltakarane sjølve hadde rapportert om fysisk aktivitet. Konklusjonen frå for- skarane er at auka fokus på negative hel- sekonsekvensar ved insomni, kan vera nyt- tig i førebygginga av hjerte- og karsjuk- dommar.

ikke nå. Samtidig blir jo ikke ventelistene noe kortere når vi forteller flere at de trenger søvnu- tredning, konstaterer hun. – Ahus bør øke kapasiteten på søvnkontroll. Nå må vi i hvert fall passe på at det ikke blir noen nedgang selv om de flytter, sier hun.

I utgangspunktet er dette en ren lokali- seringssak som ikke har noe å si for tilbudet. Kommunikasjonssjef Geir Boye Lindhjem

Foto: Marit Aschehoug

23

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter