Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan

Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Arloesi a Thrawsnewid)

Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Beth yw’r Academi Dysgu Dwys? Mae’r Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn rhan o Raglen Academïau Dysgu Dwys Llywodraeth Cymru ac mae wedi’i darparu mewn partneriaeth rhwng Prifysgol Abertawe (yr Ysgol Reolaeth), Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a Comisiwn Bevan. Mae’r rhaglen wedi’i hamlinellu yn ‘Cymru Iachach’, sef y cynllun tymor hir ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, ac mae wedi’i dyfeisio i wella arweinyddiaeth a datblygu yn y gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Sut mae’n gweithio? Gyda dysgu ar sail achosion sy’n tynnu ar enghreifftiau byd-eang a lleol a phrosiect yn y gweithle, mae’r cwrs MSc 180 credyd mewn Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Arloesi a Thrawsnewid), wedi’i ddarparu drwy Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe. Gellir ei astudio ar sail amser llawn neu’n hyblyg dros ddwy flynedd, ac mae wedi’i ddyfeisio ar gyfer y dysgwr proffesiynol prysur. Bydd yn ymarferol, yn berthnasol ac yn seiliedig ar ddamcaniaeth a phrofiad byd-eang.

Ymagweddau Addysgu;

Darperir y cynnwys amser llawn mewn 3 bloc addysgu, ac mae’r cynnwys rhan-amser yn cael ei ddarparu dros 2 flynedd. Dulliau dysgu cyfunol a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer y ddau opsiwn, gan ddefnyddio Zoom (fideo- gynadledda) a Canvas, sef system rheoli dysgu ar y we y mae llawer o brifysgolion yn ei defnyddio bellach. Mae’r cwrs MSc mewn Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Arloesi a Thrawsnewid) yn cynnwys y modiwlau canlynol: • Archwilio Diben Sefydliadol • Llywio Arloesi a Newid • Polisi ac Ymarfer Iechyd a Gofal Darbodus • Arloesi Iechyd a Gofal Darbodus • Iechyd a Gofal Cymhleth, Pobl a Systemau • Prosiect ymchwil mewn cyd-destun Iechyd a Gofal Mae pob modiwl yn dibynnu ar werth y credydau, er enghraifft, cynhelir modiwl 15 credyd dros 10 wythnos, • a cheir darlithoedd wedi’u recordio ymlaen llaw ynghyd â nodiadau llais neu destun, wedi’u cefnogi gan: • seminarau wythnosol byw dros Zoom • Un gweithdy dydd Gwener/Sadwrn Gan fydd y cynnwys ar gael ar Canvas, gellir ei lawrlwytho ar adeg sy’n gyfleus i chi, er mwyn cydweddu â’ch gwaith a’ch ymrwymiadau teuluol.

Mae ysgoloriaethau cyfyngedig ar gael: swansea.ac.uk/cy/ysgol-reolaeth/add (yn amodol ar gymhwysedd ac argaeledd)

MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Arloesi a Thrawsnewid)

MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Arloesi a Thrawsnewid)

Amser Llawn - Strwythur 1 Flwyddyn

Rhan-amser - Strwythur 2 flynedd

MSc (Rheoli Iechyd a Gofal Uwch)

Blwyddyn 1

Llywio Arloesi a Newid 1

Llywio Arloesi a Newid 2

Archwilio Diben Sefydliadol 2 Côd y Modiwl: MN-MB09P

Archwilio Diben Sefydliadol 1 Côd y Modiwl: MN-MB08P

Ymchwil mewn cyd-destun Iechyd a Gofal

Llywio Arloesi a Newid

Ymchwil mewn cyd-destun Iechyd a Gofal (Prosiect) Côd y Modiwl: MN-D021

Archwilio Diben Sefydliadol Côd y Modiwl: MN-MBA01

Iechyd a Gofal Darbodus – Polisi ac Ymarfer

Arloesi Iech- yd a Gofal Darbodus

Iechyd a Gofal Cymhleth, Pobl a Systemau

Côd y Modiwl: MN-MB10P

Côd y Modiwl: MN-MB11P

Côd y Modiwl: MN-MBA02

15 credyd

15 credyd

15 credyd

15 credyd

15 credyd

30 credyd

30 credyd

60 credyd

30 credyd

15 credyd

Blwyddyn 2

Iechyd a Gofal yn seiliedig ar Werthoedd: Datblygu Strategaeth

Iechyd a Gofal yn seiliedig ar Werthoedd: Rhoi strategaeth ar waith

Ymchwil mewn cyd-destun Iechyd a Gofal

Ymchwil mewn cyd-destun Iechyd a Gofal (Prosiect) Côd y Modiwl: MN-D021P

Iechyd a Gofal

Arloesi Iechyd a Gofal

Iechyd a Gofal Cymhleth, Pobl a Systemau - Rhan 1 15 credyd Gweithredu Strategaeth Iechyd a Gofal yn seiliedig

Iechyd a Gofal Cymhleth, Pobl a Systemau - Rhan 2 15 credyd

Darbodus – Polisi ac Ymarfer

15 credyd

30 credyd

Darbodus 15 credyd

Medi 2023 BA1

Ionawr 2024 BA2

Mehefin 2024 BA3

Iechyd a Gofal yn seiliedig ar werth: Datblygu Strategaeth 2 15 credyd

Iechyd a Gofal yn seiliedig ar werth: Datblygu Strategaeth 15 credyd

15 credyd

60 credyd

Llwybr: Modiwl:

Cyffredin Arloesi a Thrawsnewid

ar Werth 1 15 credyd

Iechyd a Gofal ar sail Gwerthoedd

Ymchwil

Fframwaith Modiwlau - patrwm darparu enghreifftiol

Asesu Ystod o ymagweddau asesu gwahanol, gan gynnwys cyflwyniadau unigol a chyflwyniadau ar ffurf cynhadledd grŵp, dyddiaduron myfyriol, aseiniadau ysgrifenedig ac ysgrifennu’r prosiect arloesi. Gan ddibynnu ar arweiniad Llywodraeth Cymru, bydd y fersiwn amser llawn yn cynnwys darlithoedd ar y campws, seminarau a gweithdai. y gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Cam 2 Gweithdy wyneb yn wyneb - Datblygu prif themâu - Trafodaeth ar sail achos - Dysgu cymdeithasol 1 gweithdy penwythnos am 6 awr / ar ffurf cynhadledd gan gynnwys cyflwyniadau myfyrwyr / asesu

Cam 1 Paratoi ar-lein

Cam 3 Paratoi ar-lein

- Cyflwyniad i’r modiwl - Themâu Allweddol - Asesiadau

- Atgyfnerthu themâu - Astudiaethau Achos - Cefnogi gwaith asesu

3 wythnos: 2 awr o ddarlithoedd yr wyth - nos, 1 awr o seminarau yr wythnos

7 wythnos 2 awr o ddarlithoedd yr wythnos 1 awr o seminarau yr wythnos

Mae ysgoloriaethau cyfyngedig ar gael: swansea.ac.uk/cy/ysgol-reolaeth/add (yn amodol ar gymhwysedd ac argaeledd)

10-Wythnos

Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Beth arall sydd ar ddod gan yr Academi Dysgu Dwys?

DARPARIAETH AR-LEIN

PROFIADAU DYSGU

CYRSIAU ACADEMAIDD

Cyrsiau cyflwyno

MSc mewn Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Arloesi a Thrawsnewid)

Ymchwil ôl-raddedig

Arloesi Lled a Graddfa

Arwain Arloesi

Wythnos dysgu dwys

Dosbarthiadau Meistr Arloesi

Ecosystem Arloesi Agored sy’n trawsnewid Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru a’r tu hwnt

Ysgoloriaethau Fel rhan o’r rhaglen hon, gallwn gynnig ysgoloriaeth cyfyngedig i ddysgwyr proffesiynol ledled Cymru sy’n gweithio yn y meysydd canlynol:

• • •

GIG Cymru

Sefydliadau Gofal Cymdeithasol yng Nghymru Sefydliadau Trydydd Sector yng Nghymru

Mae ysgoloriaethau cyfyngedig ar gael ar gyfer cyrsiau MSc a chyfleoedd ymchwil ôl-raddedig. Dylid cyflwyno ceisiadau am ysgoloriaethau ar yr un pryd â cheisiadau ar gyfer y cwrs academaidd.

Ceir rhagor o wybodaeth am ysgoloriaethau yma; swansea.ac.uk/cy/ysgol-reolaeth/academi-arloesi

i-Lab Innovation Lab

Mae’r achrediadau a’r dyfarniadau yn cynnwys:

Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

IHSCAcademy@abertawe.ac.uk

swansea.ac.uk/cy/ysgol-reolaeth/academi-arloesi/

Mae ysgoloriaethau cyfyngedig ar gael: swansea.ac.uk/cy/ysgol-reolaeth/add

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8

www.swansea.ac.uk

Made with FlippingBook HTML5