Cylchgrawn Pwls - Cyf 03 Rhifyn Lles

PWLS

RHIFYN LLES

SYLW AR Iaith Arwyddion Prydain MAE MYFYRWYR ABERTAWE YN HELPU I FYND I’R AFAEL Â RHWYSTRAU MEWN DARPARIAETH GOFAL IECHYD, GAN WEITHIO I GYNYDDU EU GWYBODAETH, EU SGILIAU A’U PROFIAD O ANGHENION Y GYMUNED FYDDAR.

DR PAULA ROW Cydlynydd Anabledd y Gyfadran

CYMORTH

Myfyrwyr

“Fel Cydlynydd Anabledd, rwy’n helpu myfyrwyr ag anableddau fel anawsterau dysgu, cyflyrau iechyd meddwl neu anableddau corfforol, i gael mynediad at dimau cymorth i fyfyrwyr ar draws y campws ac i gael y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt. Bydd hyn ar ffurf cynllun cymorth wedi’i deilwra, a allai gynnwys darparu addasiadau rhesymol megis amser ychwanegol mewn arholiadau, estyniadau terfyn amser, gweithiwr achos, mentor, cynorthwy-ydd labordy neu ysgrifennwr nodiadau.

abertawe.ac.uk/ gwasanaethau-cymorth-i-fyfyrwyr eu profi pan gyrhaeddwch. Cael cymorth i ymarfer arferion newydd a dysgu sgiliau newydd, fel golchi dillad a choginio, a dod o hyd i ffyrdd gwahanol o oresgyn y pethau rydych chi’n eu cael yn heriol. • Cymorth gyda gofal personol 2. Siarad â chyfeillion a theulu am y newidiadau y byddwch efallai yn Mae gan bob myfyriwr yr hawl i deimlo ei fod yn cael ei gefnogi yn ystod ei amser yn y brifysgol ac rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau sy’n addas i anghenion unigol. Mae gennym adnoddau, gwasanaethau a gweithdai ar-lein, sesiynau cymorth a chymorth arbenigol i fyfyrwyr ag anawsterau hirdymor. Mae paratoi yn allweddol i ymgartrefu yn y brifysgol yn gyflym felly gwnewch yn siŵr eich bod yn: 1. Dweud wrthym am eich anabledd, anawsterau dysgu, iechyd meddwl, cyflwr ASC neu gyflwr meddygol, cyn gynted ag y bo modd fel y gallwn gynnig ein cefnogaeth lawn yr holl ffordd o’r cais drwodd i ennill gradd. Gallwn eich helpu i gael mynediad at: • Gyllid ychwanegol • Addasiadau a thechnoleg gynorthwyol • Llety wedi’i addasu

Defnyddir Iaith Arwyddion Prydain (BSL) gan dros 150,000 o bobl yn y DU a dyma’r bedwaredd iaith a ddefnyddir amlaf. Fodd bynnag, mae llawer o bobl yn dal i fethu cael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau hanfodol mewn BSL, gan gynnwys ym maes gofal iechyd, a all effeithio’n negyddol ar iechyd corfforol a meddyliol pobl fyddar yng Nghymru. Mae gan bobl fyddar eisoes ddwywaith y risg o broblemau iechyd meddwl ac yn ei chael hi’n anodd iawn cael cymorth gan mai anaml y bydd gwasanaethau’n darparu gwybodaeth hygyrch neu wasanaethau sy’n berthnasol yn ddiwylliannol. Er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r rhwystrau hyn, mae myfyrwyr Abertawe wedi bod yn gweithio i gynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u profiad o anghenion y gymuned fyddar, yn ogystal â chael dealltwriaeth ehangach o ddiwylliant byddar. Eu nod yw darparu gofal a chymorth o safon uwch, gan weithio i feithrin gwasanaeth iechyd mwy cynhwysol ac effeithiol ar gyfer pobl fyddar a’u teuluoedd.

“Mae yna hefyd ystod eang o wasanaethau cymorth ar gael drwy’r Tîm Lles - heb fod angen tystiolaeth feddygol - gan gynnwys ymyrraeth iechyd meddwl tymor byr, cymorth a chwnsela Cyflwr y Sbectrwm Awtistig (ASC) yn ogystal â gwasanaethau cymorth mynediad agored yn y Brifysgol, fel y Gwasanaeth Gwrando, Cymorth Profedigaeth a Togetherall. Mae digon o help ar gael - peidiwch â bod ofn gofyn.” HEALTH AND WELLBEING IECHYD A LLES

• Mae myfyrwyr Meddygaeth i Raddedigion yn cwblhau cwrs rhagflas BSL wedi’i deilwra sy’n para 6 wythnos i ddysgu’r wyddor, arwyddion a strwythurau sylfaenol, yn ogystal ag arwyddion a

sgyrsiau sy’n gysylltiedig â meddygaeth i allu cefnogi defnyddwyr BSL mewn amrywiaeth o leoliadau

CYFLEUSTERAU YMCHWIL AC ADDYSGU O’R RADD FLAENAF CYFLE I ENNILL PROFIAD AR LEOLIAD GWAITH AR Y CAMPWS O FUDD I’R GYMUNED LEOL GWEITHIO GYDA CHLEIFION GO IAWN GAN DDEFNYDDIO

gofal iechyd, o apwyntiadau meddygon teulu i ofal brys • Mae staff nyrsio a myfyrwyr yn datblygu pecyn e-ddysgu

i godi ymwybyddiaeth o fyddardod i roi’r sgiliau i weithwyr gofal iechyd proffesiynol i gefnogi pobl fyddar drwy eu taith gofal iechyd, gan gynnwys awgrymiadau da a chanllawiau arferion gorau

CYFARPAR O’R RADD FLAENAF

Darganfod mwy am rai o’r heriau sy’n wynebu pobl fyddar yng Nghymru:

abertawe.ac.uk/ academi-iechyd-a-llesiant

16

17

Our one million pound pioneering project provides

Made with FlippingBook flipbook maker