Cylchgrawn Pwls - Cyf 03 Rhifyn Lles

PWLS

TEIMLWCH YN Gartrefol

GWIRIWCH EICH AMODAU Bydd y rhan fwyaf o gynigion yn Amodol – sy’n golygu bod angen i chi gwblhau cymwysterau neu gamau gweithredu cyn bod eich lle 100% yn ddiogel. • C aiff amodau eu hamlinellu yn eich cynnig ar UCAS Track ond byddwn hefyd yn anfon e-byst atoch gydag arweiniad ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud nesaf. • Ar gyfer cyrsiau gofal iechyd, bydd hyn yn cynnwys cael Gwiriad DBS ac Asesiad Iechyd Galwedigaethol ac ni fyddwch yn gallu cymryd rhan mewn unrhyw elfennau ymarferol o’ch cyrsiau nes bod y rhain wedi’u cwblhau – ar y gorau. Y sefyllfa waethaf yw y byddwch yn fforffedu eich cynnig! Unwaith y byddwch wedi derbyn eich cynnig, byddwch yn gallu cyflwyno cais am lety a chyllid a gorau po gyntaf y byddwch yn gwneud y ddau beth hyn. Mae ein timau OS NAD YDYCH YN ENNILL Y GRADDAU ANGENRHEIDIOL, PEIDIWCH Â CHYNHYRFU! Mae gennym le i chi yn Abertawe, hyd yn oed os nad yw pethau’n mynd yn ôl y cynllun ar ddiwrnod y canlyniadau. Gyda dros 300 o gyrsiau, byddwn yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i’r un iawn i chi. Cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau ar ein Llinell Gymorth Clirio bwrpasol: 0800 094 9071 ymroddedig wrth law i’ch cefnogi ar hyd y ffordd: WYDDECH CHI... Mae UCAS wrth law drwy gydol y flwyddyn i’ch tywys drwy’r broses gyfan o’ch chwiliad cwrs cychwynnol hyd at gadarnhad.

HOPE HENRY Ymgeisydd Clirio

SYLW AR

“Ces i sioc fawr ar ddiwrnod canlyniadau Safon Uwch pan ddaeth i’r amlwg nad oedd fy arholiadau wedi mynd cystal ag yr oeddwn i wedi gobeithio. Roedd popeth yn teimlo fel anhrefn llwyr nes i mi dderbyn galwad ffôn gan Brifysgol Derbyniais le ar gwrs Llwybr at Feddygaeth gan mai astudio Meddygaeth oedd fy nod yn y pen draw. Rwy’n gallu dweud heb os nac oni bai mai dyma’r penderfyniad gorau rwy’ erioed wedi’i wneud.” Abertawe, a siaradodd â mi drwy fy opsiynau.

DYDDIADAU ALLWEDDOL Mae pawb yn gwybod am y dyddiad cau mawr ym mis Ionawr ar gyfer cyflwyno ceisiadau ond mae llawer o ddyddiadau allweddol eraill i’w cofio… • Mae UCAS yn agor ar ddechrau chyflwyno!) unrhyw amser pan fynnwch chi o hynny ymlaen. • Dyddiad cau UCAS ar gyfer Meddygaeth (ynghyd â holl gyrsiau Rhydychen a Chaergrawnt) yw 15 Hydref bob blwyddyn... ni waeth pa ddiwrnod o’r wythnos fydd ef! mis Medi bob blwyddyn fel y gallwch ddechrau (a • Bydd dyddiad cau UCAS ar gyfer pob pwnc arall ym mis Ionawr ac mae’r dyddiad hwn wedi amrywio yn ystod y blynyddoedd diwethaf felly gwnewch yn siwr eich bod yn gwirio ymlaen llaw. • Mae UCAS Extra yn agor ddiwedd mis Chwefror a gallwch ^ ddechrau gwneud newidiadau eto o hyn ymlaen hyd at Glirio. • Bydd dyddiad cau eich penderfyniad yn dibynnu ar pryd y byddwch yn derbyn eich cynnig olaf ...os byddwch yn derbyn penderfyniadau ar gyfer eich holl ddewisiadau cwrs erbyn diwedd mis Mawrth, bydd angen i chi gadarnhau eich dewisiadau Cadarn ac Yswiriant erbyn dechrau mis Mai. • Os nad ydych yn dal cynnig rydych yn fodlon arno erbyn mis Gorffennaf, gallwch gofrestru ymlaen llaw ar gyfer Clirio . Er na ellir cadarnhau cynigion yn aml tan ddiwrnod y canlyniadau, mae’n werth ymchwilio’n gynnar a chysylltu

CURWCH Y RAS CLIRIO Gwnewch y gorau o’ch cais o’r dechrau: • Gallwch gyflwyno cais am 5 cwrs ar unrhyw un adeg felly gwnewch yn siwr eich bod yn cadw eich opsiynau ar agor drwy wneud y gorau o’r pum lle ar eich ffurflen gais. ^ • Os na fyddwch yn defnyddio’r 5 ar unwaith, gallwch ychwanegu dewisiadau newydd at eich cais hyd at y dyddiad cau ym mis Ionawr – hyd yn oed ar ôl i chi gyflwyno. • Gallwch hefyd ychwanegu dewisiadau newydd drwy UCAS Extra ar sail un-allan un-i- mewn felly os nad ydych yn dal y cynnig rydych ei eisiau erbyn mis Chwefror, gallwch gyflwyno cais am rywbeth/rywle arall ar UCAS Track tan ddechrau mis Gorffennaf. Fel yr esbonia James Kerr, Rheolwr Derbyniadau Clinigol: Meddygaeth, sy’n gallu dewis pedwar cwrs Meddygaeth yn unig. Fe’i hadnabyddir yn gyffredin yn ‘5ed Dewis’, mae mwy a mwy o ymgeiswyr yn cyflwyno cais am gwrs amgen fel cwrs wrth gefn rhag ofn y byddant yn colli allan ar Feddygaeth ar adeg y cyfweliad. Mae ein Llwybrau at Feddygaeth yn cynyddu mewn poblogrwydd ar gyfer y 5ed Dewis gan eu bod yn cynnig cyfweliad gwarantedig ar gyfer ein cwrs Meddygaeth i Raddedigion, fel y gallwch ddod yn Feddyg o hyd.” “Mae hyn yn arbennig o berthnasol i ymgeiswyr

En-suite

Menywod yn unig

Siarad Cymraeg

ABBIE THOMAS Graddedig Blwyddyn Sylfaen

“Doeddwn i ddim wedi astudio gwyddoniaeth ers astudio ar gyfer fy arholiadau TGAU. Rwy’ mor ddiolchgar i Brifysgol Abertawe am roi ffydd ynof a rhoi’r cyfle i mi ddilyn fy mreuddwydion o fod yn feddyg. Mae’r holl staff yn anhygoel, yn gefnogol ac yn ysbrydoledig ac wedi creu blwyddyn sylfaen anhygoel a oedd yn cwmpasu popeth yr oedd ei angen arnaf ar gyfer y BSc.” ENILLYDD CYSTADLEUAETH YSGRIFENNU PHARMACOLOGY MATTERS CYMDEITHAS FFARMACOLEGOL PRYDAIN 2021WRITING COMPETITION

WiFi am ddim Golchdy 24/7

Ystafelloedd wedi’u haddasu ar gael Opsiynau i gyd-fynd â’ch dewisiadau

â thiwtoriaid derbyn i weld a yw lleoedd yn debygol o fod ar gael.

20

abertawe.ac.uk/llety

Made with FlippingBook flipbook maker