Cylchgrawn Pwls - Cyf 03 Rhifyn Lles

GWEMINARAU Cychwyn Arni

WYDDECH CHI... Rydym yn cynnig cymorth pwrpasol i’n myfyrwyr rhyngwladol gyda digwyddiadau ac ysgoloriaethau

PWLS

SYLW AR

Fyfyrwyr Rhyngwladol

wedi’u dylunio i’ch helpu i gyflawni eich nodau gyrfa.

GWEMINARAU I FYFYRWYR RHYNGWLADOL

WRTH ASTUDIO YM MHRIFYSGOL ABERTAWE, BYDDWCH YN YMUNO Â SEFYDLIAD YMCHWIL O SAFON FYD-EANG SYDD AG UCHELGEISIAU MAWREDDOG. MAE EIN CAMPYSAU YN FYWIOG AC YN AMRYWIOL GYDA STAFF A MYFYRWYR O DROS 130 O WAHANOL WLEDYDD.

Dysgwch fwy am sut beth yw bod yn fyfyriwr rhyngwladol yn y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd gyda phopeth o’r awgrymiadau gorau ar baratoi eich cais i ganllawiau myfyrwyr o ystod eang o wledydd. DARLLENWCH FWY NEU COFRESTRWCH:

Ewch yn Fyd-eang

LOVELYN OBIAKOR MSc Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd o Nigeria

“Gweld plant ifanc yn marw o dwymyn uchel a menywod yn marw yn ystod y cyfnod esgor oedd profiadau mwyaf trawmatig fy mhlentyndod. Roeddwn i’n teimlo bod yn rhaid i mi wneud rhywbeth am y peth, ni waeth beth a gymerodd. “Gan fy mod wedi cael fy magu mewn cymuned lle nad oedd merched yn cael eu hanfon i’r ysgol yn gyffredinol, roedd yn rhaid i mi herio’r status quo i gredu y gallwn astudio fferylliaeth ac un diwrnod helpu fy nghymuned fy hun a chymunedau anghysbell eraill. Rwy’n edrych ymlaen at gyflawni prosiectau a mentrau strategol hirdymor yn Nigeria sy’n hyrwyddo gofal iechyd ac addysg gynhwysol sydd o ansawdd da.” ENILLYDD YSGOLORIAETH EIRA FRANCIS DAVIES 2021, A DDYFERNIR YN FLYNYDDOL I UN MYFYRIWR BENYWAIDD RHAGOROL SY’N FRODOR O WLAD GYMWYS SY’N DATBLYGU, SY’N BYW YNO AC SY’N DILYN RHAGLEN MEISTR ÔL-RADDEDIG A ADDYSGIR MEWN IECHYD NEU WYDDORAU BYWYD.

Nod Prifysgol Abertawe yw cynnig cyfle i’w holl fyfyrwyr israddedig astudio neu weithio dramor. Mae gennym bartneriaethau â mwy na 150 o brifysgolion ledled y byd, ac rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd i dreulio blwyddyn, semester neu haf dramor.

MAANASY NADARAJAH Graddedig AMS

Drwy astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor, byddwch chi’n sicrhau eich bod yn sefyll pen ac ysgwyddau uwchben y dorf, yn meithrin sgiliau newydd a rhwydwaith rhyngwladol gwerthfawr ar gyfer eich dyfodol ar ôl graddio.

“Cymerais ran mewn interniaeth chwe wythnos yn yr haf yng Ngholeg Meddygaeth Baylor yn Nhecsas. Roeddwn i wir yn disgwyl nôl paneidiau o goffi neu gysgodi pobl heb gyfranogi go iawn. Ond roedd y realiti’n hollol wahanol: Ces i fy nhrin yn gyfartal a’m hannog i fynegi barn am unrhyw syniadau oedd gen i. Mae’r profiad wedi fy ngwneud yn llawer mwy hyderus wrth siarad ag eraill a chyflwyno fy syniadau.”

YUXI TAO BSc Seicoleg o Tseina

Mae cyflogwyr yn cydnabod bod treulio amser dramor yn: • Magu hyder, hunanymwybyddiaeth ac aeddfedrwydd

#SwanseaUniGlobal • Datblygu safbwynt byd-eang ac ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol • Hwyluso eich gallu i addasu i amgylcheddau a heriau newydd • Gwella sgiliau cyfathrebu ac iaith • Meithrin sgiliau trosglwyddadwy i helpu eich gyrfa yn y dyfodol

“Mae seicoleg wedi newid fy meddwl ac wedi rhoi dealltwriaeth fwy dwys a manwl gywir i mi o’m pobl, pethau ac amgylcheddau. Mae astudio ym Mhrifysgol Abertawe wedi rhoi amgylchedd dysgu amlddiwylliannol i mi, sy’n fy ngalluogi i astudio seicoleg o safbwynt diwylliannau eraill. “Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig amrywiaeth o gefnogaeth i fyfyrwyr rhyngwladol

yn ystod eu hastudiaethau yn y DU. Er enghraifft, cymorth seicolegol, cymorth ariannol ar gyfer Covid-19, a llawer mwy. Mae’r ddinas yn hardd; mae’r bobl leol yn gyfeillgar; mae gan y brifysgol awyrgylch academaidd dwys ac mae’n cynnig ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth. Mae’n gyfeillgar iawn tuag at fyfyrwyr rhyngwladol Tsieineaidd yma ac rwy’n argymell i’m ffrindiau gartref i ymuno â’r brifysgol agored a chynhwysol hon.”

abertawe.ac.uk/mynd-yn-fyd-eang

24

Made with FlippingBook flipbook maker