Somnus nr.3_2022

Økonomi – trange tider Vår eksterne regnskapsfører leverer et tilbud til Søvnforeningen om å overta utsendelse av kontingent og avstemme mot bank og sende purrelister til foreningen for manuell oppfølging. Det haster. Det betyr leie av KID-nummer og manuell faktura til de få som ikke grei-

mestringshelgen for alle like- personer og fylkeskontakter automatisk. Stramme tider gjelder alle i samfunnet, også frivillige organisasjoner, dess- verre. Arbeidsforholdet til kontor- hjelpen er avsluttet med opp- sigelsestid ut november. Derfor er det svært mye å gjøre på kontoret akkurat nå. Et datacrash fører til mye detektivarbeid. En av våre til- litsvalgte har sagt ja til å ta over telefonen en periode – det er mange ubesvarte opp- ringninger siden telefonen har vært slått av lenge. En annen tillitsvalgt har sagt ja til å hjelpe til med kontor- arbeid. Søvnforeningen treng- er noe fast kontorhjelp og vil arbeide med å få på plass hjelp fra nyttår. Hvis konting- ent overføres til Tripletex, kan vi trolig greie oss med 25 % årsverk. Ryggforeningen er en pasien- torganisasjon på størrelse med Søvnforeningen. De vil gjerne drøfte felles kontorhjelp og gjerne dele kontor med oss og dele utgiftene. Styret inviterer Rygg- foreningens styreleder til sam- tale om samarbeid. Medlemstall og utvikling Antall betalte medlemmer pr 7/12 er 953. Det er all time high! Vi purrer nå opp de som har meldt seg inn, men ikke betalt. Vi ser også at blant de

nye innmeldte, er det mange med hypersomnier. Handlingsplan 2023 Kontordrift: Samarbeide med Ryggforeningen og dele hus- leien og ikke minst dele et kontorårsverk på felles kontor. Effektivisere drift og adminis- trasjon ytterligere. Medlemsverving 2023 - høy prioritet Ambisjonen er 200 nye med- lemmer i 2023. Målet er å runde 1200 medlemmer. Møter og aktiviteter Den internasjonale søvnda- gen er 17. mars 2023. Stand på Rikshospitalet? Europeisk narkolepsidag er ca 20. september. Stand på Rikshospitalet? Internasjonal narkolepsidag er i midten av mars. Arendalsuka – tema søvn – frokostmøte? Stand på kjøpesenter landet rundt – oppgave for likeperso- ner og fylkeskontakter Kafemøter – oppgave for likepersoner: Moss Skien Asker Trondheim Stavanger Spille inn podcast og youtube video? Arbeide videre med stif- telsen av Mestringssenter for hypersomnier og andre søvn- diagnoser på Gol i Hallingdal. Møteplaner på rimelige møteplasser: Kristiansand, Drammen, Tønsberg, Tynset, Oslo

 Mestringshelgen i Oslo 22. og 23. april. Fredag 21. april likeperson- kurs og så årsmøte om etter- middagen. Aktivitetsplan Ungdomsrådet Følge opp dialogen med Stortinget Følge opp samarbeidet med NevSom Følge opp samarbeidet med Sov.No Kontakt med Høyskolen Kristiania for etablering av sponset gjesteprofessorat i søvnmedisin og samarbeid om undervisning i søvn ellers. Kreve like rutiner for diag- nostisering og oppfølging for søvnapnépasienter over hele landet. Forskning: Samarbeid med NTNU om forskning på en søvnsensor. Forskningsrådet. Beamer Advisory group of patient perspectives - samar- beid med Harald Hrubos- Strøm Publikasjoner: Somnus nr 1 og 2 papir med gjenbruk av digitale artikler, seks/syv nyhetsbrev med egne reporta- sjer. Ny nettside medio juni. Høy aktivitet på sosiale medier – motivere ungdomsrådet til å ta over Twitter, Instagram og Snapchat Ungdomsrådet 2023 Ungdomsrådet er etablert med Konstanse Leithe som leder. De som er med i styringsgrup- pen har hatt et vellykket møte i Bodø. Styrevalg og mandat ble gjort ferdig. De hadde besøk av media, lokalavisen. Styret i Ungdomsrådet er nå: Leder Konstanse Leithe (2 år), nestleder Herman Sønes (1 år), styremedlem Stian Magnus Friksen Andersen (2 år) og Kamilla Laastad (1 år), vara- medlem: Charlotte Press (2 år). Styret i Ungdomsrådet ønsker å øke til to varamed- lemmer i sitt styre. Maren Lindberg er koordinator og Rita Hammer fortsetter som mentor.

er å betale i nettbank. Økonomien er trang.

Driftstilskuddet fra BufDir er vår hovedinntekt i tillegg til kontingent. BufDir har gitt beskjed om at deres tilskudd skal brukes til medlemmenes beste, ikke saltes ned på konto. Kontingenten er satt ned fra 350 til 100 kroner. Det fører til kraftig vekst i medlemstall, men nedgang i inntekt. I 2022 har Søvnforeningen arrangert en rekke møter landet rundt i tillegg til en

svært kostbar Mestringshelg og kostbart like- personkurs. Så vi

har gjort som BufDir ba oss om, nemlig å

bruke opp midlene. Til nyttår kommer vi trolig til å være i null. Budsjettet for 2023 er ikke helt ferdig, men det blir et stramt budsjett. Vi kan ikke leie hotell-lokaler for møter, vi må finne rimeligere løsninger. Vi kan heller ikke betale

Kontoret ligger i 3. etasje i Solheimveien 62 B i Lørenskog)

34

SOMNUS NR 3 – 2022

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online