Somnus nr.3_2022

 Dagpakke avreisedag pr person 23.04 Kr. 725

I alle prisene for rom er følgende inklu- dert: Møteromsleie inkludert standard AV-tek- nisk utstyr To-retters lunsj, inkludert en flaske mine- ralvann/alkoholfri øl og kaffe. I konferan- sepakken er det inkludert dagens tre-ret- ters middag inkludert kaffe. Overnatting i komfortable værelser En god start på dagen med en smakfull frokostbuffet Hva dekker Søvnforeningen: Vanligvis har vi gitt inntil 1500 kroner i reisestøtte for de som bor langt unna. Langt unna har vært litt romslig definert. Dette må defineres mer konkret. Vi har betalt reise og opphold for fore- dragsholdere (med koner/menn), fylkes- kontakter og likepersoner. Det ble altfor dyrt. Hva med ungdomsrådet? Styret der? Spesialpris for ungdom generelt? De vil bruke noe av budsjettet sitt til å sponse ungdommer. Eventuelt en ung- domssamling fredag. Hvis man skal ha overnatting fra torsdag til mandag, vil det koste ca 8.000 kr pluss reise fly ca 2000 kr. Det er viktig å ha korrekte tall før det tas beslutninger om økonomisk støtte og dekning. Programgruppen har kommet med forslag til program for mestringshelgen. Det er meget bra, og styret vil gjerne ha inn en sesjon om mat og helse. Styret tar stilling til «EarlyBird-påmelding med rabatt» i januar.

Vellykket første samling i Ungdomsrådet i Bodø i slutten av november

Ungdomsrådet har et styre, medlemmer er alle under 25 år med en søvndiagnose. Søvnforeningen søkte Dam-stiftelsen i høst om midler til samling i Ungdomsrådet og har fått 100.000 kro- ner! I tillegg bevilger Søvnforeningens styre 30.000 kroner slik at Ungdomsrådets styre har 130.000 kroner i budsjettram- me. Styret i Søvnforeningen inviterer fra nå av et styremedlem fra Ungdomsrådet til foreningens styremøter frem til årsmøtet i april 2023. Denne representanten vil få styrepapirer og kunne delta i styremøte med unntak for saker som bare skal behandles av foreningens styre f.eks. per- sonalsaker o.l. Representanten har tale- rett, men ikke stemmerett og kan fremme saker til styret via nestleder Tom Ørbech i god tid foran hvert styremøte. Normalt deltar styremedlemmer som ikke bor i Oslo-området via Zoom. Styret i foreningen oppfordrer ledergrup- pen i Ungdomsrådet til å lage retningslin- jer for ungdomsrådet bl.a. med krav om medlemskap i Søvnforeningen for å kunne være med. Ledergruppen i Ungdomsrådet oppfordres til å legge frem budsjett og en handlingsplan som imøtekommer manda- tets formulering: … å aktivisere, skape et engasjement og dele erfaringer med/for ungdommer i målgruppen. Likepersonsarbeidet i 2023 Vi må kurse videre for å få alle i styret og andre tillitsvalgte til å bli likepersoner. Likepersonkurs for styret og evt. andre blir et web-basert kurs på nyåret 2023. Det er et 4-timers kurs. Hva skal vi kreve av likepersonene? Vi må være forsiktige med å legge lista for høyt. Vi lager en

liste over mulige enkle aktiviteter som er godkjent som aktivitet. BufDir forlanger bare en aktivitet pr år. Verving av nye medlemmer Torunn og Turid ringer rundt på purrelis- ten for å få folk til å betale etter at de har meldt seg inn. Fylkeskontaktene akti- viseres for å få til enkle kafemøter eller andre ting. Bibliotekmøter o.l. Tom og Pål står for dette og hjelper gjerne til. Ungdomsrådet bidrar gjerne! Mestringshelg 2023 Her er prisene i tilbudet fra Soria Moria for 2023:  Konferansepakke i enkeltrom pr person 20.04 Kr. 2 490  Konferansepakke i twin/DBL rom pr person 20.04 Kr. 2 260  Konferansepakke i enkeltrom pr person pr dag 21.04 & 22.06 Kr. 1 790  Konferansepakke i twin/DBL rom pr person pr dag 21.04 & 22.04 Kr. 1 740

Klar for mestringshelg på Soria Moria i 2023

35

SOMNUS NR 3 – 2022

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online